Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
  Cập nhật: 20/09/2018 6:41 CH

Sáng 20/9, tại Nhà khách Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (XCG) tổ chức đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trung tâm Đăng kiểm XCG Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 1134/QĐ-UB ngày 25 tháng 7 năm 1995 của UBND tỉnh Hải Dương để thực hiện Nghị quyết số 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ và đô thị. Trung tâm Đăng kiểm XCG Hải Dương là đơn vị doanh nghiệp công ích trực thuộc Sở GTVT Hải Dương và chỉ đạo trực tiếp nghiệp vụ của Cục ĐKVN; Có nhiệm vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT cho phương tiện xe cơ giới đường bộ. Công tác kiểm định được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định của Cục ĐKVN, Bộ GTVT.

Thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về việc cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, trên cơ sở xác định giá trị đơn vị để chuyển đổi sang công ty cổ phần, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã hoàn thành phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần, lấy ý kiến hội nghị công nhân, viên chức đúng quy trình, quy định. Thực hiện phương án cổ phần hóa, với vốn điều lệ của công ty cổ phần 61.649.440 đồng, cơ cấu vốn điều lệ, gồm: Nhà nước nắm giữ 3.020.823 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ; nhà đầu tư chiến lược 1.458.711 cổ phần, chiếm 23,66%; bán đấ giá công khai 1.458.710 cổ phần chiếm 23.66% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động mua thêm theo số năm 14.400 cổ phần chiếm 0,23% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được mua ưu đãi theo số năm 174.400 cổ phần chiếm 2,83%.

Tại Đại hội, các cổ đông đã bầu 3 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2018 – 2022. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2018 và các năm tiếp theo; thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.