Kế hoạch Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2019
  Cập nhật: 19/10/2018 4:03 CH

Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3643/KH-UBND về công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2019.

Theo đó, Diệt chuột trên quy mô toàn tỉnh, tập trung trên diện tích lúa, cây rau màu và cây ăn quả; toàn bộ bờ mương, bờ máng, bờ vùng, bờ thửa, các gò đống, ven đê và những nơi có điều kiện để chuột trú ngụ, sinh sản…Diện tích khoảng 140.500 ha (Lúa 2 vụ: 115.500 ha, Rau màu: 19.000 ha,  Vải, Ổi, Na trồng tập trung: 7.000 ha); diện tích cụ thể giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định chi tiết và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Ngoài ra, tùy theo tình hình cụ thể, các huyện, thị xã, thành phố có thể bố trí mở rộng thêm diện tích diệt chuột đến các vùng chuyển đổi, vùng cây ăn quả và diện tích khác. Kinh phí thực hiện do các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối.

Các đợt và thời gian thực hiện diệt chuột tập trung năm 2019 như sau:

+ Đợt 1: Từ khi đổ ải đến khi gieo, cấy lúa chiêm xuân từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 01;

+ Đợt 02: Thời kỳ lúa đứng cái, làm đòng vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4;

+ Đợt 03: Từ khi làm dầm đất đến gieo cấy lúa mùa vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7;

+ Đợt 04: Thời kỳ lúa đứng cái, làm đòng vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9;

+ Đợt 05: Thời kỳ làm đất trồng cây vụ đông vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10;

+ Đợt 06: Thời kỳ cây vụ đông gần thu hoạch vào cuối tháng 11 - đầu tháng 12.

UBND tỉnh yêu cầu  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Dự toán kinh phí, lập phương án và tham mưu tổ chức đấu thầu mua thuốc diệt chuột trong năm 2018  để kịp thời có thuốc diệt chuột giao cho các địa phương trước ngày 15/01/2019 (thời gian bắt đầu diệt chuột đợt 1) để đảm bảo hiệu quả diệt chuột.

Sở Tài chính thẩm định Dự toán kinh phí, cân đối, bố trí kinh phí trình UBND tỉnh quyết định; hướng dẫn các đơn vị bố trí, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định và thời gian thực hiện.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia, phối hợp thực hiện Kế hoạch. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện để xây dựng và thực hiện Kế hoạch diệt chuột ở địa phương.