SharePoint
portal

Skip Navigation LinksÝkiếnkếtluậncủaChủtịchUBNDtỉnhtạicuộchọplãnhđạoUBNDtỉnhngày1762013

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17/6/2013
  Cập nhật: 7/10/2013 2:15 PM
 

Ngày 17/6/2013, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh với các Sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, TN-MT, Xây dựng, KH&CN, Công Thương, VH-TT&DL, Công an tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện, thành phố: Hải Dương, Gia Lộc; Chi nhánh Điện lực thành phố Hải Dương; Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông.

Tham dự phiên họp có: Lãnh đạo VP Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh tiến hành xem xét và cho ý kiến đối với một số nội dung sau:

1. Báo cáo Quy chế tổ chức Hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến tỉnh Hải Dương.

2. Báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013.

3. Báo cáo Đề cương chi tiết Dự án “Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải khu vực phía Tây và cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực sông Sặt – thành phố Hải Dương”.

4. Báo cáo phương án giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông để xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2), huyện Gia Lộc.

Sau khi nghe các Sở, Ngành báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đã kết luận như sau:

1. Đối với Báo cáo Quy chế tổ chức Hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Hải Dương.

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến để tổ chức các Hội nghị trực tuyến của tỉnh Hải Dương đã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng và lắp đặt tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và tại trụ sở UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các Hội nghị trực tuyến của tỉnh đã góp phần tích cực vào việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, góp phần tiết kiệm về thời gian, kinh phí trong việc tổ chức các cuộc họp. Hệ thống truyền hình trực tuyến đã cơ bản đáp ứng tốt việc tổ chức hội nghị giữa UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; giữa cơ quan của tỉnh với các địa phương trong tỉnh.

Để quản lý và vận hành tốt hệ thống truyền hình trực tuyến, việc ban hành Quy chế tổ chức Hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến tỉnh Hải Dương là cần thiết.

Qua báo cáo của Sở TT&TT, UBND tỉnh nhất trí ban hành Quy chế tổ chức Hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Quy chế); thống nhất về bố cục của Quy chế, tuy nhiên, nội dung của Quy chế mới chỉ đề cập được các quy định trên lĩnh vực kỹ thuật, chưa thể hiện hết các yêu cầu thực tế trong việc tổ chức Hội nghị trực tuyến, chưa quy định rõ trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh, trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố; trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan và trách nhiệm của những người tham gia dự họp.

Để hoàn thiện Quy chế, Sở TT&TT cần tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu dự họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ sung các nội dung còn thiếu chưa đề cập trong bản dự thảo. Ngoài ra, cần chú ý một số nội dung sau:

Về nguyên tắc:

+ Sở TT&TT là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý về mặt kỹ thuật của hệ thống truyền hình trực tuyến. Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh quyết định việc tổ chức hội nghị qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

+ Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng ngoài UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan trong tỉnh thì còn bao gồm cả các cơ quan khối Đảng.

+ Các đơn vị đề xuất tổ chức cuộc họp qua hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến phải xây dựng Kế hoạch tổ chức họp, bao gồm nội dung về thời gian, địa điểm, thành phần đại biểu dự họp. Chú ý, số lượng đại biểu dự họp phải đảm bảo đủ và phù hợp để tổ chức họp trực tuyến.

1. Về bố cục của Quy chế: Nhất trí với bố cục của Dự thảo Quy chế,

2. Về Nội dung cụ thể:

- Bỏ Điều 2: Mục đích của việc sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.

- Chỉnh sửa, bổ sung Điều 3 về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cho phù hợp.

- Về Điều 6: chỉ quy định các cuộc họp theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Các cuộc họp do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì;

+ Các cuộc họp do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì;

+ Các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì;

- Bổ sung trách nhiệm của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng  UBND tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện Quy chế, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

2. Đối với Báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013.

Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013 được tổ chức nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm của các làng nghề truyền thống khu vực đồng bằng Sông Hồng, Qua đó, thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, quảng bá sản phẩm của tỉnh với các địa phương ngoài tỉnh và trên toàn quốc.

Qua báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) của Sở Công Thương, UBND tỉnh nhất trí với nội dung Kế hoạch. Dự kiến thời gian tổ chức Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013 vào cuối tháng 11 năm 2013, địa điểm tại thành phố Hải Dương; quy mô từ 350 đến 400 gian hàng, kết hợp với khu trưng bày sinh vật cảnh.

Để tổ chức tốt Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013, Sở Công Thương cần lưu ý một số nội dung sau:

- Thành lập Ban tổ chức Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành Công Thương làm Trưởng Ban tổ chức. Ban Tổ chức Hội chợ có trách nhiệm thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Hội chợ.

- Chủ động phối hợp với UBND thành phố Hải Dương tiếp tục khảo sát địa điểm và các điều kiện khác có liên quan để thống nhất và tổ chức thành công Hội chợ.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013 trước và trong thời gian tổ chức Hội chợ. Đài PT-TH tỉnh, Báo Hải Dương cần tăng thời lượng và mở chuyên mục để quảng bá, tuyên truyền về Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013 cho phù hợp.

- Giao Ban tổ chức Hội chợ xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Hải Dương năm 2013 và làm việc cụ thể với các cơ quan liên quan để triển khai tổ chức tốt Hội chợ.

3. Đối với Báo cáo Đề cương chi tiết Dự án “Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải khu vực phía Tây và cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực sông Sặt – thành phố Hải Dương”.

Dự án “Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải khu vực phía Tây và cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực sông Sặt – thành phố Hải Dương” sử dụng nguồn vốn từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc và Ngân sách đối ứng của địa phương. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 67.055.000 USD (trong đó, vốn đối ứng của tỉnh là 7.497.000 USD). Quy mô của Dự án khoảng 850ha (bao gồm diện tích  toàn bộ các phường Tân Bình, Thanh Bình, Tứ Minh và một phần của phưng Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương). Mục tiêu của Dự án nhằm cải tạo hệ thống thoát nước mặt; thu gom và xử lý nước thải; thực hiện nạo vét, kè 2 bên sông Sặt, làm đường và vỉa hè 2 bên bờ sông Sặt.

Qua báo cáo của Sở Xây dựng, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung của Đề cương chi tiết Dự án “Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải khu vực phía Tây và cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực sông Sặt – thành phố Hải Dương”

- Giao UBND thành phố Hải Dương rà soát các dự án thoát nước của khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề xuất các dự án cấp thiết, khả thi cần ưu tiên triển khai trước; bố trí nguồn vốn để thực hiện.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở KHĐT, Sở Tài chính làm rõ quy mô các hạng mục của Dự án; xem xét kỹ nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn đối ứng của tỉnh cho phù hợp.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh  báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc thay đổi từ nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Hà Lan sang nguồn vốn của Chính phủ Hàn Quốc.

- Giao Sở KH&ĐT tham mưu, đề xuất sử dụng nguồn ODA trên địa bàn hiệu quả

4. Đối với Báo cáo phương án giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông để xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2), huyện Gia Lộc.

Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2) nằm ven đường 62m kéo dài thuộc địa bàn huyện Gia Lộc. Tổng diện tích đất quy hoạch là 1.988.132,99m2, trong đó, diện tích đất ở là 551.603,9m2, diện tích đất công trình hỗn hợp là 293.353,83m2. Dự án đã được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông là chủ đầu tư thực hiện dự án.

Qua báo cáo của Sở Tài chính, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trong Tờ trình số 1141/TTr-STC ngày 13/6/2013 về phương án giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông để xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2), huyện Gia Lộc.

- Giao Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông rà soát, tính toán cụ thể các giá trị đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án để làm căn cứ ký Hợp đồng BT nguyên tắc đường 62m kéo dài (giai đoạn 2), đoạn từ Khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương đi huyện Gia Lộc

- Giao Sở KH&ĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh nội dung ký kết Hợp đồng BT đường 62m kéo dài (giai đoạn 2). Yêu cầu xong trước ngày 21/6/2013.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung đã nêu tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17/6/2013. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cấp, các ngành biết, thực hiện./.

 

Tải về

 

 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 19375149

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com