Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018
  Cập nhật: 8/19/2018 3:01 PM

THỨ HAI,ngày 20/8/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

            - Chiều: Làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

THỨ BA, ngày 21/8/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018

            - Chiều: Họp giải quyết khiếu nại tố cáo

THỨ TƯ, ngày 22/8/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra cơ sở

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp nghe lộ trình tự chủ tài chính năm 2019 của các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Họp Hội đồng chấm điểm cải cách hành chính

THỨ NĂM, ngày 23/8/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra cơ sở

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp nghe báo cáo về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Dự Tuyên dương khen thưởng tại Trung tâm Bóng bàn

THỨ SÁU, ngày 26/8/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc với Bộ KH&ĐT

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Làm việc với LĐ Sở GD và Nội vụ về sắp xếp đội ngũ giáo viên chuẩn bị năm học mới

CHỦ NHẬT, ngày 24/8/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ TPHD

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ TPHD

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ TPHD

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ TPHD

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: