Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019
  Cập nhật: 10/21/2019 7:31 AM

THỨ HAI, ngày 21/10/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Quốc Hội

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Hội đồng Khoa học

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 22/10/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Quốc Hội

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Kiểm tra công tác cải cách hành chính

THỨ TƯ, ngày 23/10/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Quốc Hội

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: - Làm việc với Ban VHXH, HĐND tỉnh

                   - Sơ duyệt Chương trình Nghệ thuật

THỨ NĂM, ngày 24/10/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Quốc Hội

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Kiểm tra công tác cải cách hành chính

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra dự án

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Tổng duyệt Chương trình Lễ hội "Ánh sáng Thành Đông"

 THỨ SÁU, ngày 25/10/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Họp Quốc Hội

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Kiểm tra GPMB

     - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Làm việc tại cơ quan

     - Chiều: Dự sự kiện thành phố

THỨ BẢY, ngày 26/10/2019

1. Đ Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự lễ hội "Ánh sáng Thành Đông" và đón Thành phố loại I

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: