Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019
  Cập nhật: 7/4/2019 1:58 PM

THỨ HAI, ngày 08/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

   - Chiều: Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

   - Chiều: Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

   - Chiều: Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

THỨ BA, ngày 09/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

THỨ TƯ, ngày 10/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

THỨ NĂM, ngày 11/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy &  Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

  - Sáng: Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Họp HĐND tỉnh Khóa XVI

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 THỨ SÁU, ngày 12/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ  

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ  

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ  

   - Chiều: Làm việc với UBND huyện Kinh Môn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ  

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: