Giấy mời Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2019
  Cập nhật: 12/2/2019 9:28 AM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2019; thời gian vào Chiều thứ Ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019; Địa điểm: Hội trường tầng 01- Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội, Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (đề nghị cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

II. Nội dung:

1. Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc rà soát Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

+ Thời gian: từ 13h15' đến 14h00'.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

2. Công an tỉnh báo cáo nội dung: Đề nghị ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số cơ sở đầu tư, kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự, cá nhân, tổ chức hoạt động hụi, họ, biêu, phường phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh.

+ Thời gian: từ 14h00' đến 15h00'.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

3. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo các nội dung:

- Đề nghị ban hành Quy chế sử dụng hệ thống một cửa điện tử liên thông và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương.

- Đề nghị ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương.

+ Thời gian: từ 15h00' đến 16h00'.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Yêu cầu các cơ quan được phân công báo cáo trình bày tóm tắt; các đại biểu nghiên cứu tài liệu và tham gia ý kiến ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề./.