Giấy mời dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
  Cập nhật: 7/9/2018 3:46 PM

Thực hiện Công văn số 6734/BQP-KTr ngày 25/6/2018 của  Bộ Quốc phòng về việc Kế hoạch kiểm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình MTQG tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2018. UBND tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn kiểm, tra đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra), cụ thể như sau:

          1. Buổi sáng, thứ Năm, ngày 12/7/2018:

          - Từ 8h00': Lãnh đạo và Chuyên viên các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đón Đoàn kiểm tra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và di chuyển về làm việc tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng.

          - Từ 9h00' - 10h00': Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng. Thành phần làm việc tại xã Cẩm Phúc gồm có:

          + Đại biểu Trung ương: Đoàn kiểm, tra đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

          + Đại biểu ở tỉnh: Lãnh đạo và Chuyên viên các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng điều phối NTM tỉnh;

          + Đại biểu ở huyện, xã: Đại diện Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng, Văn phòng điều phối NTM huyện Cẩm Giàng; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Cẩm Phúc.

          - Từ: 10h00' - 11h00': Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Cẩm Giàng tại trụ sở UBND huyện. Thành phần Thành phần làm việc gồm có:

          + Đại biểu Trung ương: Đoàn kiểm, tra đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

          + Đại biểu ở tỉnh: Lãnh đạo và Chuyên viên các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng điều phối NTM tỉnh;

          + Đại biểu ở huyện: Đại diện Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng, Văn phòng điều phối NTM huyện Cẩm Giàng và các cá nhân, đơn vị có liên quan (do huyện triệu tập).

          2. Buổi chiều, thứ Năm, ngày 12/7/2018:

          Từ 14h00'-17h00': Đoàn kiểm tra với UBND tỉnh Hải Dương tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh. Thành phần làm việc gồm có:

          - Đại biểu Trung ương: Đoàn kiểm, tra đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

          - Đại biểu ở tỉnh:

          + Lãnh đạo UBND tỉnh;

          + Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

          + Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

          3. UBND tỉnh giao:

          - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

          + Liên hệ để đón và dẫn Đoàn kiểm tra;

          + Chuẩn bị báo cáo 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

          + Chuẩn bị điều kiện để phục vụ Đoàn kiểm tra.

          - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị báo cáo 03 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

          - UBND huyện Cẩm Giàng, UBND xã Cẩm Phúc: Chuẩn bị báo cáo 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại địa phương.