Thông báo thông tin mua sắm tập trung đợt 2 năm 2019
  Cập nhật: 08/10/2019 9:42 SA

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, số 1009/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 về việc phê duyệt đơn vị mua sắm tập trung để tổ chức thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh Hải Dương; Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tài sản nhà nước mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương;

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ( đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) đăng tải công khai  trong mua sắm tập trung đợt 2  bổ sung năm 2019, cụ thể như sau:

Bảng tổng hợp nhu cầu MSTT.pdf

QĐ phê duyệt kế hoạch LCNT.pdf

QĐ phê duyệt kết quả LCNT.pdf

Thỏa thuận khung.pdf