Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016

Ngày 06/05/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016.

Bảng khung giá đất năm 2013

Ngày 20/12/2012 UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 25/2012/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013, theo đó giá đất trên địa bàn tỉnh được áp dụng trên địa bàn...

Bảng khung giá đất năm 2012

Ngày 19/12/2011 UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 30/2011/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012, theo đó giá đất trên địa bàn tỉnh được áp dụng trên địa bàn...

Bảng khung giá đất năm 2011

Ngày 20/12/2010 UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 30/2010/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011, theo đó giá đất trên địa bàn tỉnh được áp dụng trên địa bàn...