Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ năm, năm 2022

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ năm, năm 2022 vào chiều thứ Năm, ngày 27 tháng 01 năm 2022; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh. Để...

Công khai số liệu dự toán NSĐP, phân bố ngân sách cấp tỉnh năm 2022

UBND tỉnh thực hiện công khai số liệu Dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương nă 2020; Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và quyết toán ngân sách địa phương...

Đào tạo tiến sĩ và thực tập sau tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo tiến sĩ và thực tập sau tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông báo Tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2025

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 09/TB-BGDDT về việc tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2025.

Thông báo Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2024

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số: 08/TB-BGDĐT ngày 11/1/2022 về việc tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa...

Giấy mời dự Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022

Thực hiện Giấy mời số 38/GM-BYT ngày 17/01/2022 của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Nội dung đánh giá...

Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022

Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành thông báo số 04/TB-UBND về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trang thứ 1/76 trang
Trang thứ1