Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi bốn, năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020 vào chiều thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND...

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020 tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và 63 tỉnh, thành phố.

Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020 (phiên họp thứ 2)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020 vào sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND...

Giấy mời họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 (lần 2) năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đến tham dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 (lần 2) năm 2020 vào chiều thứ Ba, ngày 20 tháng...

Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020 vào chiều thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND...

Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi mốt, năm 2020 vào sáng thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND...

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp...

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020”

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020”

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Công điện số 1223/CĐ-VPCP ngày 09/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Uỷ...

Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi mốt

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi mốt, năm 2020 vào chiều Thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND...

Trang thứ 1/74 trang
Trang thứ1