Quyết định việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Sách

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2887/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Sách.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Kinh Môn

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 984/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Kinh Môn.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Chí Linh

Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 940/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Chí Linh.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Lộc

Ngày 04/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 430/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Lộc.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Giang

Ngày 04/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 431/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Giang.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Sách

Ngày 04/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 428/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Sách. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Hà

Ngày 04/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 429/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Hà. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Lộc

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 700/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Lộc. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Miện

Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 868/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Miện.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Giang

Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 866/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Giang.

Trang thứ 1/3 trang
Trang thứ1