Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2020

Ngày 8/9/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2686/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện công khai Quyết toán NSNN năm 2018 tỉnh Hải Dương

Ngày 31/3/2020, Sở Tài chính ban hành công văn số 918/STC-QLNS báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cẩm Giàng

Ngày 04/2/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 336/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cẩm Giàng

Quyết định về việc Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Sách

Ngày 04/2/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 338/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Sách

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kinh Môn

Ngày 04/2/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 333/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kinh Môn

Quyết định về việc Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Hà

Ngày 04/2/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 337/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Hà

Trang thứ 1/2 trang
Trang thứ1