Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022

Thực hiện Công văn số 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh NSĐP, trong đó có giao cho Sở Tài chính thực hiện công khai NSĐP, Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và quyết toán ngân sách địa phương...

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021

Thực hiện Công văn số 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh NSĐP, trong đó có giao cho Sở Tài chính thực hiện công khai NSĐP, Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung

Thực hiện Công văn số 86/CV-MSTT ngày 08/4/2021 của Trung tâm TV&DV tài chính (Sở Tài chính), Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tập trung. Cụ thể...

Công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung

Thực hiện Công văn số 106/CV-MSTT ngày 23/4/2021 của Trung tâm TV&DV tài chính (Sở Tài chính), Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tập trung lần 1...

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

Ngày 22/01, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và quyết toán ngân sách địa phương năm...

Trang thứ 1/5 trang
Trang thứ1