Công khai cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020

Thực hiện Công văn số: 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh Ngân sách địa phương (NSĐP) trong đó có giao cho Sở Tài chính thực hiện công khai NSĐP.

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý III năm 2020

Thực hiện Công văn số: 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh Ngân sách địa phương (NSĐP) trong đó có giao cho Sở Tài chính thực hiện công khai NSĐP.

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

Ngày 01/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

Thực hiện Công văn số: 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh Ngân sách địa phương (NSĐP) trong đó có giao cho Sở Tài chính thực hiện công khai NSĐP.

Quyết định về việc phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017

Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4767/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017.

Trang thứ 1/4 trang
Trang thứ1