Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
13/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

2693/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

2436/QĐ-BCĐ Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Hải Dương

Tải xuống:


Tải xuống:

12/CT-UBND Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Tải xuống:

106/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01 tháng 8 năm 2022

Tải xuống:

2129/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả xếp loại của 5 doanh nghiệp nhà nước năm 2021 trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

89/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2022

Tải xuống:

2093/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố

Tải xuống:


Tải xuống:

01/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5) và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tải xuống:

94/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19 tháng 7 năm 2022

Tải xuống:

2035/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Tải xuống:

11/CT-UBND Chỉ thị Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

10/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

73/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (lần 2)

Tải xuống:

82/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 08 tháng 6 năm 2022

Tải xuống:

71/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (Lần 3)

Tải xuống:

72/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (Lần 4)

Tải xuống:

09/CT-UBND Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

1860/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Tải xuống:


Tải xuống:

08/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống: