Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
1027 /KH-UBND Kế hoạch Tổ chức cách ly địa bàn tỉnh Hải Dương theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.

Tải xuống:

1017/UBND-VP Dừng tổ chức Lễ hội Vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2020

Tải xuống:

954/UBND-VP Công văn về việc phòng ngừa sự lây lan COVID-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp

Tải xuống:

8/CT-UBND Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Tải xuống:

963/UBND-VP Học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 30/3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tải xuống:

921/UBND-VP Cho phép học sinh trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 27/3 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tải xuống:

844/UBND-VP UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tải xuống:

700/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều chỉnh thời hạn cho thuê đất đối với Dự án Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH thương mại và văn hóa Đỗ Gia tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương

Tải xuống:

759/UBND-VP Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Tải xuống:

61/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 09 tháng 3 năm 2020

Tải xuống:

722/UBND-VP Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới

Tải xuống:

504/QĐ - UBND Quyết định ban hành Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2020

Tải xuống:

42/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17 tháng 02 năm 2020

Tải xuống:

41/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng 02 năm 2020

Tải xuống:

46/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2020

Tải xuống:

05/2020/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Tải xuống:

07/2020/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Tải xuống:

08/2020/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Tải xuống:

09/2020/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải xuống:

10/2020/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Tải xuống: