Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
132/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01 tháng 6 năm 2020

Tải xuống:

113/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 (lần 2) năm 2020

Tải xuống:

124/TB-VP Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 11 tháng 5 năm 2020

Tải xuống:

123/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 20 tháng 5 năm 2020

Tải xuống:

1305/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH EDV tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

Tải xuống:

1308/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất do UBND xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng quản lý

Tải xuống:

1309/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất do UBND xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng quản lý

Tải xuống:

99/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2020

Tải xuống:

95/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2020

Tải xuống:

1129/QĐ-UBND Quyết định việc gia hạn thời hạn sử đụng đất cho Công ty cổ phần Cường Sơn thuê đất tại phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn

Tải xuống:

100/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 20 tháng 4 năm 2020

Tải xuống:

96/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 13 tháng 4 năm 2020

Tải xuống:

89/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống:

86/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 23 tháng 3 năm 2020

Tải xuống:

87/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 30 tháng 3 năm 2020

Tải xuống:

1027 /KH-UBND Kế hoạch Tổ chức cách ly địa bàn tỉnh Hải Dương theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.

Tải xuống:

1017/UBND-VP Dừng tổ chức Lễ hội Vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2020

Tải xuống:

68/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2020

Tải xuống:

954/UBND-VP Công văn về việc phòng ngừa sự lây lan COVID-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp

Tải xuống:

8/CT-UBND Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Tải xuống: