Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
194/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2021 (Lần 3)

Tải xuống:

187/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2021

Tải xuống:

188/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2021 (Lần 2)

Tải xuống:

135/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 16 tháng 11 năm 2021

Tải xuống:

136/TB-VP Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 18/11/2021

Tải xuống:

3455/QĐ-BCĐ Về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn thành phố Hải Dương

Tải xuống:

129/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 03 tháng 11 năm 2021

Tải xuống:

130/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 09 tháng 11 năm 2021

Tải xuống:

3315/QĐ-UBND Về việc thành lập Cơ sở 3 thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19

Tải xuống:

3314/QĐ-UBND V/v thành lập Cơ sở 2 và Cơ sở 3 thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang để thu dung, điều trị COVID-19

Tải xuống:

183/TB-TCT Về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ninh Giang

Tải xuống:

126/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 25 tháng 10 năm 2021

Tải xuống:

127/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01 tháng 11 năm 2021

Tải xuống:

124/TB-VP Thông báo Kết luận của Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27 tháng 10 năm 2021

Tải xuống:

170/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021

Tải xuống:

171/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021 (lần 2)

Tải xuống:

3962/KH-UBND Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025

Tải xuống:

3954/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2030

Tải xuống:

3164/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

Tải xuống:


Tải xuống:

123/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tải xuống: