Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
01/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5) và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tải xuống:

94/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19 tháng 7 năm 2022

Tải xuống:

2035/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Tải xuống:

11/CT-UBND Chỉ thị Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

10/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

73/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (lần 2)

Tải xuống:

82/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 08 tháng 6 năm 2022

Tải xuống:

71/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (Lần 3)

Tải xuống:

72/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (Lần 4)

Tải xuống:

09/CT-UBND Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

1860/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Tải xuống:


Tải xuống:

08/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

Số 75/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 03 tháng 6 năm 2022

Tải xuống:

58/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2022

Tải xuống:

59/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022

Tải xuống:

1524/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố

Tải xuống:


Tải xuống:

67/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17 tháng 5 năm 2022

Tải xuống:

1464/KH-BCĐ Kế hoạch Thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực Quốc phòng - An ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

Tải xuống:

1409/QĐ-BCĐ Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tải xuống:


Tải xuống:

1378/KH-UBND Kế hoạch Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống: