Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Thành phố Hải Dương nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

16/09/2021 14:54

Vào thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cũng như TP Hải Dương đang được kiểm soát tốt. Cùng với cả tỉnh, thành phố Hải Dương đang tập trung cao thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch COVID-19 đi đôi với thúc đẩy phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra trong năm 2021.