TT Mã đơn vị Tên đơn vị Hồ sơ tồn Tiếp nhận trực tuyến Tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ giải quyết đúng hạn Hồ sơ giải quyết quá hạn Hồ sơ chưa giải quyết đúng hạn Hồ sơ chưa giải quyết quá hạn