TT Tên công việc Tên đơn vị Tên cán bộ Ngày bắt đầu CV Ngày kết thúc CV Tình trạng