Số ký hiệu Trích yếu Loại
văn bản
Cơ quan
ban hành
Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
27/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 18/11/2021 01/12/2021
26/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 17/11/2021 01/12/2021
24/2021/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Cấm Vũ,huyện Cấm Giàng Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 05/11/2021 15/11/2021
25/2021/QĐ-UBND Ban hành “Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương” Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 05/11/2021 20/11/2021
07/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/10/2021 08/11/2021
06/2021/NQ-HĐND Quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/10/2021 08/11/2021
05/2021/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương 29/10/2021 01/01/2022
23 /2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 11/10/2021 01/11/2021
22 /2021/QĐ-UBND Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 04/10/2021 15/10/2021
21 /2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 17/09/2021 28/09/2021
  • Tổng số: 540 văn bản