Tên văn bản Chỉ thị Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 11/CT-UBND
Ngày ban hành 10/07/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Chỉ thị Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

7.2022. Chi thi nang cao chat luong cong tac XDVB.pdf