Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thị xã Kinh Môn: Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa chiêm xuân

Vụ chiêm xuân năm 2024, thị xã Kinh Môn có kế hoạch gieo cấy 5.600 héc ta, phấn đấu năng suất 71,0 tạ trên 1 héc ta, sản lượng 39.760 tấn. Diện tích rau màu 500 héc ta.

Tiến độ sản xuất đến ngày 27 táng 2, người dân gieo cấy 3.000 héc ta lúa chiêm xuân, đạt 53,6% kế hoạch; trồng được 270 héc ta rau màu, đạt 54%.

Thời tiết đầu vụ gieo cấy cơ bản thuận lợi cho lúa bén rễ hồi xanh. Các xã/ phường tập trung tuyên truyền, đôn đốc người dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy hết diện tích, phấn đấu xong trước ngày 5/3 để lúa phát triển trong khung lịch thời vụ tốt nhất.

Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy, người dân chuyển trọng tâm sang chăm bón cân đối, chủ động kiểm tra đồng ruộng để phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại đầu vụ. Lưu ý dòi đục nõn, sâu cuốn lá, đạo ôn lá để phun phòng trừ kịp thời. Duy trì mực nước trong ruộng từ 2 đến 3 xen ti mét để lúa bén rễ, hồi xanh, phát triển và đẻ nhánh thuận lợiĐối với những diện tích gieo thẳng hoặc xạ hàng, người dân cần kiểm tra để tỉa dặm bổ sung nếu lúa mới cấy không đạt yêu cầu./.