Công khai số liệu dự toán NSĐP, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2021”

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải Công khai số liệu dự toán NSĐP, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2021” (theo báo cáo thuyết minh và mẫu...

Công khai số liệu dự toán NSĐP, phân bổ NS cấp tỉnh năm 2023 và quyết toán NSĐP năm 2021 đã được HĐND tỉnh quyết định

Căn cứ văn bản số 5143 /STC-QLNS, ngày 27/12/2022 của Sở Tài chính, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương công bố Công khai số liệu dự toán NSĐP, phân bổ NS cấp tỉnh năm 2023 và quyết...

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022

Căn cứ công văn số: 3129/STC-QLNS ngày 14/10/2022 của Sở Tài chính, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách...

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022

Thực hiện Công văn số 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh NSĐP, trong đó có giao cho Sở Tài chính thực hiện công khai NSĐP, Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và quyết toán ngân sách địa phương...

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021

Thực hiện Công văn số 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh NSĐP, trong đó có giao cho Sở Tài chính thực hiện công khai NSĐP, Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Trang thứ 1/5 trang
Trang thứ1