Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thị trấn Gia Lộc (đợt 10)

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3581/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thị trấn Gia Lộc (đợt 10).

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3271/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn Linh Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách (đấu giá lần 3, đợt 1)

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3273/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn Linh Xá, xã Nam Hưng,...

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Liễu Tràng, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3272/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Liễu Tràng,...

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3126/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng 67 lô đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch các điểm, khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng 67 lô đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch các điểm,...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Cầu Ruồi, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh (giai đoạn 1, đợt 2 -lần 2)

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3036/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Cầu Ruồi, phường Hoàng...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Trung tâm, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3035/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Trung tâm,...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Trại cá Ninh Giàng, phường Cổ thành, thành phố Chí Linh (lần 2)

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Trại cá Ninh Giàng,...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Nam Đông - Nam Đoài, phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh (đợt 2-lần 2)

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3033/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Nam Đông - Nam Đoài, phường Cổ...

Trang thứ 1/9 trang
Trang thứ1