Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
07/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp của UBND tỉnh tháng 01 năm 2023

Tải xuống:

110/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Tải xuống:

109/KH-UBND Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

01/CT- UBND Chỉ thị về công tác phòng không nhân dân năm 2023

Tải xuống:

03/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ Nhất, năm 2023

Tải xuống:

161/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2022 (Lần 4)

Tải xuống:

175/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 26 tháng 12 năm 2022

Tải xuống:

174/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng tháng 12 năm 2022

Tải xuống:

167/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

Tải xuống:

155/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2022 (Lần 2)

Tải xuống:

153/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2022 (Lần 1)

Tải xuống:

154/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2022 (Lần 3)

Tải xuống:

149/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (Lần 6)

Tải xuống:

147/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (Lần 7)

Tải xuống:

146/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (Lần 4)

Tải xuống:

145/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (Lần 5)

Tải xuống:

15/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Lễ, Tết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

3435/KH-UBND Kế hoạch Triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

142/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (Lần 3)

Tải xuống:

138/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (Lần 2)

Tải xuống: