Tiêu đề Ngày kết thúc
Thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND về Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí 11/06/2023
Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc quy định chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh 15/06/2023
Dự thảo Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương 16/06/2023
Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 04/2018 16/06/2023
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật và một số nội dung và mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản 16/06/2023
Lấy ý kiến dự thảo "Nghị quyết Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương" 20/06/2023
Thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 - 2027 21/06/2023
Lấy ý kiến về Dự thảo quy định “Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương” 26/06/2023
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương 29/06/2023
Thông báo lấy ý kiến vào Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh 01/07/2023