Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Danh mục 41 Nghị quyết được HĐND tỉnh Hải Dương thông qua tại kỳ họp thứ 19

Sáng 8/12, kỳ họp thứ 19, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 41 Nghị quyết và tiến hành bế mạc.

​Danh mục 41 Nghị ​quyết được HĐND tỉnh Hải Dương thông qua tại kỳ họp thứ 19