Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

{Đồ họa} Những mốc son chói lọi trên chặng đường 93 năm vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng

Trải qua chặng đường 93 năm (01/8/1930 - 01/8/2023), công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, ngành Tuyên giáo đã khẳng định được vị thế là cầu nối tình cảm, tư tưởng, chính trị của Đảng với nhân dân.

​​