Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2023; dự toán NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình HĐND cấp tỉnh

Căn cứ Báo cáo số 959-BC/BCSĐ ngày 29/11/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2024-2026;

Sở Tài chính tổng hợp các mẫu biểu công khai số liệu và thuyết minh ước thực hiện dự toán NSĐP năm 2023; dự toán NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình HĐND tỉnh (theo báo cáo thuyết minh và mẫu biểu đính kèm).