Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Tư pháp đã dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai dự thảo trên để lấy ý kiến theo quy định.
Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về địa chỉ:
- Email Sở Tư pháp: sotuphap@haiduong.gov.vn
- Địa chỉ cơ quan: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, số 2 Phạm Sư Mệnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương
Thời hạn đăng: Từ 22/12/2023 đến 22/01/2024.
Xem chi tiết tại file đính kèm: