Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hải Dương ban hành trong tháng 11 năm 2023

Trong tháng 11 năm 2023, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

​​​​​1. Nghị quyết của HĐND:

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ​ngày 06 tháng11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Nghi quyet Nông nghiệp công nghệ cao.pdf

2. Các quyết định của UBND: 

2.1. Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương. 

QD sua doi chuc nang nhiem vu quyen han So Cong Thuong.pdf

2.2. Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã. 

Quyet dinh ban hanh QC TDCCX 2023.pdf

2.3.Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 ban hành Quy định về quản lý chi phí một số sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Quyet dinh quan ly chi phi mot so dich vu cong.pdf

Quy dinh quan ly dich vu cong ich.pdf

2.4. Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh quyết định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bản tỉnh Hải Dương.

Quyet dinh banh hanh mot so muc chi su nghiep bao ve moi truong tren dia ban tinh.pdf

 2.5. Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối  ngoại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

QD ban hanh Quy che QL hoat dong TTDN tinh HD.pdf

Quy che quan ly hoat dong TTDN.pdf

2.6. Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.​

QD ban hanh Dinh muc KTKT san xuat chuong trinh PTTH.pdf

Phu luc I_QD43.pdf

Phu luc II_QD43.pdf​​