Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Thực hiện Công điện số 1857/CĐ-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc mời tham dự Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng năm 2024, UBND tỉnh mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến cụ thể như sau:

​​​​1. Thành phần mời dự 

a) Tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh (Phòng họp tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh, số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương): 

- Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ phó Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Viết Hải – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; - Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh.

 b) Tại điểm cầu Hội trường UBND cấp huyện: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện; - Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã. 

c) Tại điểm cầu trụ sở UBND các xã, phường thuộc Thành phố Hải Dương: 

- Chủ tịch UBND các xã, phường; - Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã; 

- Đồng chí Trưởng Công an cấp xã. 

2. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2023 (thứ Năm). 

3. Địa điểm, hình thức họp: Họp trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến điểm cầu UBND tỉnh, điểm cầu UBND cấp huyện (riêng đối với UBND thành phố Hải Dương, có thể kết nối trực tuyến đến điểm cầu của UBND các xã, phường). ​