Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương: Ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh

Ngày 16/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Quyết định 1030-QĐ/TU về việc ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh.
​Theo đó, danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương bao gồm: Chức danh diện Bộ Chính trị quản lý; Chức danh diện Ban Bí thư quản lý; Tương đương tổng cục trường; Tương đương phó tổng cục trường; Cấp trưởng các ban, sở, ngành và tương đương; Phó trưởng các ban, sở, ngành và tương đương; Trưởng phòng và tương đương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh quán triệt và thực hiện Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm rà soát các văn bản có liên quan theo phân cấp quản lý đảm bảo đồng bộ, thống nhất với danh mục do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tại Quyết định này. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bang danh muc cua QD 1030.pdf