Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng 24/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và nói chuyện chuyên đề "Tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay". 
Ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; đồng thời, chỉ rõ việc tuyên truyền, quảng bá, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước gắn với khẳng định tính ưu Việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng…


Các đại biểu tham dự hội nghị

​Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới tại Kết luận số 57-KL/TW. Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW, trong thời gian tới, Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Khối quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng; xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận 57 với các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói chuyện chuyên đề "Tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"…​​​​