Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

​Theo kế hoạch đề ra, trong Quý I năm 2024 sẽ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của cấp sở; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung triển khai bao gồm: Tổ chức tập huấn và mở đợt đánh giá, chấm điểm trên phần mềm; Xác định Chỉ số cải cách hành chính của cấp sở và UBND cấp huyện bao gồm:  Xác định số lượng mẫu phiếu điều tra xã hội học, tổng hợp danh sách và cập nhật đối tượng điều tra vào hệ thống; tổ chức điều tra xã hội học ; Báo cáo và nhập phần mềm kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; Thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị; Tổng hợp, xử lý số liệu và xây dựng báo cáo.

Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã do UBND cấp huyện chủ trì. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2023 đến hết tháng 02/2024. Thời gian công bố Chỉ số cải cách hành chính và báo cáo kết quả về UBND tỉnh xong trước ngày 01/3/2024. ​

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính trong phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tự đánh giá, chấm điểm, nhập phần mềm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần của cơ quan, đơn vị, địa phương được quy định trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 - 2030 và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ trong việc điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính. Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.