Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025
Mục tiêu kế hoạch đề ra : Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có tối thiểu 99,94% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 97,6%; tiêu chuẩn cấp nước khu vực nông thôn đạt 80 lít/người/ngày đêm. 

 Tối thiểu 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý. 

Tối thiểu 15% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả. 

Tối thiểu 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường; 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

100% chất thải rắn làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả; 50% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. 

Có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tối thiểu 85% hộ gia đình nông thôn và 95% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện và UBND cấp xã bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, nội dung của Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và điều kiện thực tế địa phương đơn vị để chủ động triển khai thực hiện đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.​​