Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 4096/UBND-VP ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai dự thảo trên để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến.

1. Tên văn bản: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
2. Thời gian góp ý: đến ngày 25/01/2024
3. Địa chỉ nhận góp ý:
- Tên cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương
- Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Hòm thư công vụ: hoangthithuhuong@haiduong.gov.vn
Chi tiết tại file đính kèm: