Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong một số nhóm lĩnh vực sự nghiệp lao động, thương binh và xã hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3906/UBND- VP ngày 19/10/2023 về việc xây dựng văn bản quy phạm​ pháp luật, với chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng Dự thảo Quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong một số nhóm lĩnh vực sự nghiệp lao động, thương binh và xã hội.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo trên để các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham gia ý kiến​.

- Nội dung tham gia ý kiến: Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong một số nhóm lĩnh vực sự nghiệp lao động, thương binh và xã hội.
- Địa chỉ nhận văn bản tham gia góp ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Số 8 Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Thời gian nhận tham gia góp ý: đến ngày 25/12/2023.
Xem chi tiết tại file đính kèm: