Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến Quyết định Bổ sung giá dịch vụ trông giữ xe tuyến phố đi bộ - chợ đêm đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4656/UBND-VP ngày 06/12/2023 V/v xây dựng Quyết định bổ sung giá dịch vụ trông giữ xe tuyến phố đi bộ - chợ đêm đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bổ sung giá dịch vụ trông giữ xe tuyến phố đi bộ - chợ đêm đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương (có dự thảo gửi kèm theo) làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai dự thảo trên để các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến theo quy định.

1. Tên văn bản: Quyết định Bổ sung giá dịch vụ trông giữ xe tuyến phố đi bộ - chợ đêm đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương.
2. Thời hạn góp ý: Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 11/01/2024.
3. Địa chỉ nhận góp ý:
- Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá & công sản).
- Email: giacongsan.stchd@gmail.com.
Chi tiết dự thảo tại file đính kèm: