Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương. Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó Chủ tịch Hội đồng.

 Cơ quan thường trực của Hội đồng là ​​​Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.​

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương có nhiệm vụ tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm do cấp huyện đề xuất; trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng cho các sản phẩm OCOP đạt 4 sao; lựa chọn các sản phẩm đạt từ 90 điểm trở lên để trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP đạt 5 sao.​ ​