Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (Lần 10)

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (lần 10).

​​​Theo đó đồng chí kết luận như sau:

1. Tờ trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung của Tờ trình số 1969/TTr-STTTT, ngày 24/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

2. Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 125/BC-SXD, ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024. 

2.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định, trong đó thống nhất đề xuất:

- Đối với dự án phát triển nhà thương mại: 

+ Cho phép chuyển tiếp sang năm 2024 danh mục các dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư (131dự án). Riêng đối với Dự án Khu đô thị Nam Sách CENTRALPARK tại thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc nghiên cứu bổ sung diện tích thực hiện dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở trong năm 2024 phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết Dự án được phê duyệt, Kế hoạch sử dụng đất, không vượt hạn mức đất ở tối đa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 74/QĐ-UBNDngày13/01/2023 và tình hình thực tiễn tại địa phương. 

+ Cho phép đưa các dự án trong Kế hoạch phát triển nhà giai đoạn 2023-2025 đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, có bố trí trong kế hoạch sử dụng đất vào thực hiện trong năm 2024 (12 dự án). 

+ Cho phép bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 dự án Khu đô thị mới ven hồ Phượng Hoàng, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh diện tích quy hoạch dự kiến 37,58 ha, diện tích đất ở dự kiến 8,32ha. 

+ Đối với các dự án do địa phương đề xuất điều chỉnh diện tích quy hoạch xây dựng, diện tích đất ở để phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt: Chophép cập nhật vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm. 

+ Đối với danh mục các dự án do địa phương đề xuất bổ sung thực hiện trong năm 2024 đã có trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn2023-2025, chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chưa có trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật; báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

- Đối với dự án phát triển nhà ở xã hội: 

+ Cho phép chuyển tiếp sang năm 2024 danh mục các dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư: 10 dự án, diện tích đất ở 18,38ha. 

+ Đối với danh mục các dự án do địa phương đề xuất chưa có trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025: Cho phép bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024: 08 dự án, diện tích đất ở 6,59 ha. 

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án, quản lý tốt thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh và quy định của pháp luật. 

3. Về việc xem xét, giải quyết đề xuất, kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài (tại Công văn số 15154/CTHDU-TTKT3 ngày 31/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương) 

Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND huyện Kim Thành, Công ty TNHH Quốc tế Nam ​Tài, Cục Thuế tỉnh báo cáo đánh giá về thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thành lập KCN Phú Thái (phân khu phía Đông); những tồn tại, thiếu sót, đề xuất, kiến nghị; gửi Ban Quản lý các KCN tỉnh tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 04 tháng 12 năm 2023 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước ngày 06 tháng 12 năm 2023

Báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm cơ sở để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó cần nêu rõ các căn cứ pháp lý, lý do chưa ban hành Quyết định thành lập Khu công nghiệp; nêu rõ sai phạm, tồn tại của các sở, ban, ngành của tỉnh, của nhà đầu tư hạ tầng;kiểm điểm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; đề xuất, kiến nghị phươngán xử lý. 

4. Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 11 lần 1) 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2233/TTr- KCN ngày 17/11/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

​4.2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quy chế, trình UBND tỉnh ký ban hành theo quy định. 

5. Báo cáo kết quả đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà, thành phố Hải Dương

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2642/TTr-SCT ngày 27/11/2023 của Sở Công Thương về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phía Tây Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

5.2. Sở Công thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, chỉnh sửa, bổ sung nội dung Tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

6. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024; Báo cáo Phương án điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần ​7 (nguồn ngân sách tỉnh) 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024; Báo cáo Phương án điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 7 (nguồn ngân sách tỉnh), trong đó thống nhất phân bổ (khoảng 700 tỷ) theo thứ tự ưu tiên sau: (1) phân bổ cho các dự án đầu tư công cấp tỉnh đủ thủ tục đầu tư, có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện để giải ngân vốn trong năm ngân sách; (2) phân bổ hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương đối với các Dự án đầu tư công cấp huyện trong giai đoạn 2021-2025 có khối lượng thanh toán, thiếu kinh phí; (3) bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo; (4) bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để thanh toán nợ đọng XDCB cấp xã tính từ 31/12/2014 trở về trước; bổ sung vốn cho Quỹ Phát triển đất của tỉnh. 

6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

7. Báo cáo về chủ trương lựa chọn vị trí xây dựng bảo tồn hình tượng ống khói Nhà máy Sứ Hải Dương 

7.1. UBND tỉnh chưa thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về chủ trương đề xuất vị trí xây dựng bảo tồn hình tượng ống khói Nhà Máy Sứ Hải Dương tại Văn bản số 2343/SXD-QHPTĐT ngày 21/11/2023. 

7.2. UBND thành phố tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, làm rõ, đề xuất phương án đảm bảo tính lịch sử, làm nổi bật sự kiện Bác Hồ về thăm Nhà máy sứ Hải Dương ngày 26/7/1962; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

8. Báo cáo về việc giải quyết đề nghị của Cục Thuế tỉnh đối với địa điểm xây dựng trụ sở làm việc mới 

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh bổ sung báo cáo về lý do, sự cần thiết phải chuyển ra địa điểm mới; mục tiêu, quy mô của Trụ sở mới; nguồn vốn đầu tư thực hiện; báo cáo xin ý kiến thống nhất của Tổng Cục thuế và Bộ Tài chính về việc chuyển sang địa điểm mới; phương án xử lý đất và tài sản tại Trụ sở hiện tại nếu được di chuyển sang địa điểm mới; báo cáo lại UBND tỉnh. 

9. Phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Tứ Minh (vị trí điều chỉnh khu vực Kho xăng K132 và lân cận), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000) 

9.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Tứ Minh (vị trí điều chỉnh khu vực kho xăng dầu K132 và lân cận), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 do UBND thành phố Hải Dương báo cáo, đề xuất tại Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 22/11/2023. 

9.2. a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố tham mưu cho UBND tỉnh về trình tự, thủ tục bàn giao khu đất trước đây là kho xăng dầu K132; việc bố trí quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được duyệt làm căn cứ để triển khai Dự án; tham mưu việc bố trí nguồn kinh phí từ quỹ đất để giao Quỹ phát triển đất của tỉnh triển khai việc đấu giá.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý tài sản trên đất, trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty xăng dầu K132 với tỉnh; 

c) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu việc gắn các công trình văn hóa, điểm nhấn của thành phố vào phương án quy hoạch. 

d) UBND thành phố Hải Dương tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp, phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch; dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theotheo quy định. 

10. Về phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Thanh Bình (vị trí điều chỉnh khu vực Tỉnh đoàn Hải Dương - Lô CQ-11), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000. 

10.1 UBND tỉnh chưa thống nhất thông qua Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Thanh Bình (vị trí điều chỉnh khu vực Tỉnh đoàn Hải Dương-Lô CQ-11), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 do UBND thành phố Hải Dương báo cáo. 

10.2. Sở Xây dựng xem xét phương án Điều chỉnh quy hoạch trên, tham mưu UBND tỉnh theo quy định. 

11. Báo cáo, đề xuất phương án khắc phục các tồn tại có liên quan đến Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 11 lần 1) 

11.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 2495/BC-SCT, ngày 13/11/2023 của Sở Công Thương về việc giải quyết các nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương (việc giảm diện tích bãi thải xỉ 2, UBND tỉnh sẽ xem xét sau). 

11.2. Sở Công Thương hướng dẫn Công ty TNHH điện lực JaksHải Dương có văn bản thống nhất với tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ mở rộng ranh giới bãi thải xỉ 1 thêm 5,6 ha để di dời 148 hộ dân ra khỏi khu vực để tránh ô nhiễm môi trường và đảm bảo đời sống của người dân. Báo cáo của Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương gửi về UBND tỉnh, Bộ Công Thương trước ngày 05/12/2023

11.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường: rà soát các thủ tục có liên quan đến đất rừng và trồng rừng thay thế trên diện tích khoảng 7,23ha (trong tổng số 15,7 ha đất đã giao cho Nhà đầu tư để thực hiện bãi thải xỉ 1 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất); hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, trách nhiệm có liên quan. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2023

11.4. Các sở, ngành, địa phương: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Kinh Môn và các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp với Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, kiến nghị của Sở​ ​Công Thương tại Báo cáo số 2495/BC-SCT, ngày 13/11/2023 khẩn trương khắc phục các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương để sớm nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 

12. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư giáp sông Thủy Nông và QL.18 (Khu đô thị Văn An, thành phố Chí Linh). 

12.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo thẩm định số 3437/BC-SKHĐT, ngày 16/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư giáp sông Thủy Nông và QL.18 (Khu đô thị Văn An, thành phố Chí Linh). 

12.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hướng dẫn UBND thành phố Chí Linh hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định. 

- Tổ chức thẩm định, làm rõ một số nội dung sau: (1) về nhu cầu về nhà ở xã hội của địa phương và quy định của pháp luật về việc đầu tư nhà ở xã hội làm cơ sở đề xuất đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội thuộc phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án; (2) có ý kiến cụ thể về tổng mức đầu tư dự án do UBND thành phố Chí Linh đề xuất. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. 

13. Báo cáo quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh quốc tế Di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 2211/BC-SVHTTDL, ngày 01/11/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh quốc tế Di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ, Kính chủ, Nhẫm Dương. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Kinh Môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịchThườngtrựcUBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 (Lần 10)​​.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

28_11_2023_TBhop UBND tinh thang 11 lan 10.pdf