Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (Lần 5)

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (lần 5).

​Theo đó đồng chí kết luận như sau:

1. Tờ trình ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 4623/TTr-STC, ngày 14/11/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh. 

b) Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Nghị quyết, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. 

c) Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo và ký các văn bản có liên quan để báo cáo cấp ủy theo quy định. 

2. Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 4634/TTr-STC, ngày 14/11/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Quy định, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. 

c) Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo và ký các văn bản báo có liên quan để cáo cấp ủy theo quy định. 

​​3. Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hàng năm cho các đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 4633/TTr-STC, ngày 14/11/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hàng năm cho các đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. 

b) Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Nghị quyết; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. 

c) Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo và ký các văn bản có liên quan để báo cáo cấp ủy theo quy định. 

​​4. Tờ trình về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 103/TTr-SYT, ngày 07/11/2023 của Sở Y tế về việc đề nghị tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho 04 cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế với tổng số 80 giường bệnh.

b) Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường niên tháng 12/2023. 

5. Báo cáo chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư mới xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Báo cáo thẩm định số 3343/BC-SKHĐT, ngày 08/11/2023. 

b) UBND huyện Tứ Kỳ có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ theo đúng quy định; trong đó cần tập trung làm rõ một số nội dung sau: (1) tổ chức rà soát tổng thể và có báo cáo làm rõ nhu cầu về giáo dục mầm non, tình hình cơ sở vật chất (trường, lớp học) về giáo dục mầm non trên địa bàn xã Minh Đức làm cơ sở đề xuất đầu tư xây dựng trường mầm non trên khu đất thực hiện dự án, tránh gây lãng phí nguồn lực đầu tư của xã hội; (2) giải trình làm rõ việc không đưa công trình dịch vụ thương mại vào quy mô đầu tư dự án; (3) không đưa hạng mục cổng chào vào nội dung, quy mô đầu tư của dự án; (4) rà soát các hạng mục, chi phí thực hiện dự án ngoài suất vốn đầu tư theo quy định của Bộ Xây dựng (nếu có) để bổ sung vào tổng mức đầu tư của dự án theo đúng quy định. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Tứ Kỳ triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án; chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của UBND huyện Tứ Kỳ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2023

d) Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trước khi xem xét, phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án. 

6. Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới trung tâm xã Kim Đính, huyện Kim Thành 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư mới trung tâm xã Kim Đính, huyện Kim Thành do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Báo cáo số 3294/BC-SKHĐT, ngày 03/11/2023. 

b) UBND huyện Kim Thành có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của cácđại biểu dự họp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới trung tâm xã Kim Đính, huyện Kim Thành theo đúng quy định; trong đó cần tập trung làm rõ một số nội dung sau: (1) khu đất giáo dục thuộc phạm vi Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới trung tâm xã Kim Đính, huyện Kim Thành không đủ điều kiện thành lập trường mầm non, do vậy không đưa hạng mục đầu tư xây dựng trường mầm non vào nội dung quy mô đầu tư của dự án; (2) giải trình làm rõ việc không đưa công trình dịch vụ thương mại vào quy mô đầu tư dự án; (3) rà soát các hạng mục, chi phí thực hiện dự án ngoài suất vốn đầu tư theo quy định của Bộ Xây dựng (nếu có) để bổ sung vào tổng mức đầu tư của dự án theo đúng quy định; (4) làm rõ phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Kim Thành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án; chủ trì,phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của UBND huyện Kim Thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.

d) Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trước khi xem xét, phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án.​

Xem chi tiết tại file đính kèm:

16_11_2023_TBhop UBND tinh thang 11 lan 5.pdf