Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (Lần 6)

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (lần 6).

​Theo đó đồng chí kết luận như sau:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng 

1.1 UBND tỉnh cơ bản thống nhất về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Báo cáo thẩm định số 2824/BC-SKH&ĐT, ngày 04/10/2023. 

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Hướng dẫn UBND huyện Cẩm Giàng chỉnh sửa, hoàn thiện yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án trong Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cẩm Giàng báo cáo làm rõ một số nội dung liên quan đến chi phí thực hiện dự án, cụ thể như sau: (1) chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (gồm chi phí bồi thường hỗ trợ, di dời mồ mả, hoàn trả kênh mương, đườngđiện...); (2)chi phí hạ tầng (suất vốn đầu tư, chi phí bổ sung ngoài suất vốn đầu tư (cống, tuyến đường mở rộng, gia cố đường ống xăng dầu...). 

- Khu đất giáo dục thuộc phạm vi Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng không đủ điều kiện thành lập trường mầm non, do vậy không đưa hạng mục đầu tư xây dựng trường mầm non vào nội ​​dung quy mô đầu tư của dự án.​

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tránh nhiệm hoàn thiện các nội dung nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2023 để xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới vị trí 03, thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang 

1.1 UBND tỉnh cơ bản thống nhất về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới vị trí 03, thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Báo cáo thẩm định số 2825/BC-SKH&ĐT ngày 04/10/2023. 

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Bình Giang chỉnh sửa, hoàn thiện yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiệndự án trong Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định; hoàn thiện báo cáo thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2023 để xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

3. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Sông Máng, thôn Phúc Lão, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang 

3.1 UBND tỉnh cơ bản thống nhất về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Sông Máng, thôn Phúc Lão, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Báo  cáo thẩm định số 2757/BC-SKH&ĐT, ngày 29/9/2023. 

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hướng dẫn UBND huyện Cẩm Giàng hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án theo đúng quy định; trong đó cần chỉnh sửa yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án trong Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định; phối hợp với UBND huyện Bình Giang và các sở, ngành có liên quan bổ sung, làm rõ về chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hạ tầng, chi phí ngoài suất đầu tư...; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2023 để xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

4. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang 

4.1. UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Báo cáo thẩm định số 3341/BC-SKH&ĐT, ngày 08/11/2023. 

4.2. Yêu cầu UBND huyện Bình Giang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và sớm bàn giao phần diện tích đất còn lại cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

4.3. Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

5. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư thuộc Khu hành chính, thương mại và dân cư phía Đông thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà 

5.1 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư thuộc Khu hành chính, thương mại và dân cư phía Đông thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà. Đối với phần kinh phí phát sinh tăng do điều chỉnh dự án, Nhà đầu tư tự cân đối, không đối trừ vào phương án tính tiền sử dụng đất phải nộp của Dự án theo đúng cam kết của Nhà đầu tư (tại Văn bản số 03/TTrHH ngày 05/10/2022). 

5.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các đại biểu,hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án theo đúng quy định; trong đó: thời gian xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động: xong trước 30/6/2025; thời hạn hoạt động của Dự án: bổ sung thêm 03 năm kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận cho phép gia hạn. 

5.3. UBND huyện Thanh Hà, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh về việc bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.​​

Xem chi tiết tại file đính kèm:

TBhop UBND tinh thang 11 lan 6.pdf