Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 năm2023 (Lần 7)

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (lần 7)

Theo đó đồng chí kết luận như sau:

1. Tờ trình Kế hoạch giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 490/TTr-SNV, ngày 13/11/2023 của Sở Nội vụ về Kế hoạch giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024.

1.2. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Tờ trình ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 491/TTr-SNV,ngày 13/11/2023 của Sở Nội vụ về việc đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, trong đó bổ sung kế hoạch thực hiện cụ thể; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.

3. Tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh giao Sở nội vụ: 

3.1. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với cácsở,ngành, cơ quan, đơn vị để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch, trong đó bổ sung đánh giá cụ thể thực trạng tình hình, số lượng và nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh (bao gồm nguồn nhân lực tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh), từ đó xác định những lĩnh vực, vị trí cần thu hút nhân tài; nêu rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị giải pháp để khắc phục, nâng cao hiệu quả trong việc thu hút nhân tài. 

3.2. Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiếp thu Nghị định của Chính phủ quy định về thu hút và trọng dụng người có tài vào cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sau khi ban hành để hoàn thiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

4. Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kinh tế số và Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 trên địa bàn tỉnh 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số1863/TTr-STTTT ngày 09/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kinh tế số và Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

4.2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Rà soát, đánh giá thực trạng và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, phải nêu ra các giải pháp và phân công, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đặt ra trong dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kinh tế số và Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (trong đó, cần lưu ý các giải pháp để thực hiện đồng bộ với Đề án Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương). 

- Phối hợp với Sở Tài chính làm rõ nguồn kinh phí thực hiện. 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, tiếp tục xin ý kiến của các sở, ngành và đơn vị có liên quan trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.

​5. Tờ trình Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hải Dương phiên bản 1.0 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 1784/TTR-STTTT ngày30/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hải Dương phiên bản 1.0. 

5.2. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; trong đó, cần viết ngắn gọn, lược bỏ các nội dung nặng về lý thuyết, khái niệm của các công nghệ, giải pháp. Trên cơ sở Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) của Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tập trung vào xây dựng Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hải Dương để đảm bảo áp dụng phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định. 

6. Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trênđịabàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số1866/TTr-STTTT, ngày 08/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việcđềnghịban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025. 

6.2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định. 

7. Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024 

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 4685/TTr-STC, ngày 17/11/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

7.2. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tình xem xét, ban hành theo quy định. 

8. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ UBND tỉnh giao: 

a) Các sở, ngành và địa phương có liên quan: 

- Khẩn trương tổ chức các hội nghị để nghiêm túc thực hiện kiểm điểm đối với các nội dung tồn tại, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP​ ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ; hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thực hiện kiểm điểm về Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh. 

- Báo cáo những nội dung công việc đã triển khai, đang triển khai và sẽ triển khai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, về Thanh tra tỉnh để tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh. 

b) Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện kiểm điểm của các các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với những nội dung tồn tại, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ (đặc biệt là các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính); thời gian hoàn thành kiểm điểm trước ngày 15 tháng 12 năm2023; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân; Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ theo quy định. 

9. Phương án triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn 

9.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 399/BC-STNMT, ngày 09/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn. 

9.2. UBND tỉnh giao: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Báo cáo. 

b) Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thị xã Kinh Môn thuê đơn vị có chức năng tổ chức kiểm định, đánh giá sự phù hợp của các công trình đã xây dựng với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; xác định giá trị tại thời điểm kiểm định đối với công trình phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. 

c) UBND thị xã Kinh Môn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra những tồn tại, vi phạm tại Dự án. 

d) Sở Nội vụ giám sát việc thực hiện kiểm điểm của UBND thị xã Kinh Môn; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm điểm tổ chức, cá nhân, tập thể có liên quan đối với các vi phạm. 

​e) Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11 năm 2023. 

10. Phương án thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Thông báo số 1161-TB/TU, ngày 11 tháng 9năm 2023, Công văn số 714-CV/BCS ngày 22 tháng 9 năm 2023 về việc kết quả rà soát, xác định ranh giới, diện tích đất dự án Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 10 lần 6) 

UBND tỉnh giao:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây Dựng, Tài chính, UBND thành phố Hải Dương, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội hoàn thành nội dung đã giao tại mục 7 Thông báo Kết luận số 222/TB-UBND ngày 26/10/2023 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1161-TB/TU ngày 11/9/2023; hoàn chỉnh các thủ tục về đất đối với toàn bộ diện tích đất Khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương; đẩy nhanh tiến độ xác định lại giá đất đối với Dự án khu dân cư Bắc đường 52m thuộc Dự án Khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương theo Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành có liên quan xác định ranh giới, diện tích đất của Dự án (đất đã giao, chưa giao, chồng lấn); đề xuất, kiến nghị phương án xử lý; tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với diện tích đất hành lang xăng dầu, hành lang đê giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội quản lý (chưa phải giao để sử dụng); tổng hợp báo cáo của các sở, ngành để báo cáo UBND tỉnh. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và đánh giá tình hình triển khai, thực hiện của toàn bộ các Dự án trên Diện tích đất Khu đô thị mới phía Tây thànhphố Hải Dương; tham mưu việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án xây dựng Đảo ngọc và 02 cây cầu; chủ trì rà soát, làm rõ cơ chế thực hiện đối với các hạng mục đất công cộng, nhà trẻ, trường học theo dự án Khu đô thị mới phía Tây TP Hải Dương được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với diện tích đất 2,4 ha tại phân khu A để xây nhà ở cao tầng (hiện nay Công ty Nam Cường chưa đầu tư xây dựng). Rà soát, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cho UBND tỉnh quyết định những nội dung theo thẩm quyền của tỉnh và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đối với những nội dung vượt thẩm quyền của tỉnh. 

c) Sở Xây dựng rà soát toàn bộ quy hoạch Khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương; tham mưu cho UBND tỉnh phương án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương theo đúng quy định; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi tuyển kiến trúc xây dựng 02cây cầu.

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư rà soát về nghĩa vụ tài chính, báo cáo UBND tỉnh. 

e) Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông tại Khu đô thị phía Tây thành phố HảiDương. 

f) UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Công ty Nam Cường và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức cắm mốc ranh giới Khu đô thị; xác định diện tích hành lang đê, hành xăng dầu (giao Chủ đầu tư quản lý) đã sử dụng; xác định diện tích, vị trí chưa GPMB và đề xuất phương án giải quyết cụ thể; tiếp nhận các công trình, hạng mục bàn giao sau nghiệm thu theo quy định. Thời gian hoàn thành: các sở, ngành, UBND thành phố Hải Dương, các đơn vị có liên quan hoàn thành và gửi Báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

20_11_2023_TBhop UBND tinh thang 11 lan 7.pdf