Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (Lần 8)

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (lần 8).

Theo đó đồng chí kết luận như sau:

​1. Tờ trình ban hành Nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2615/TTr-SCT, ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Sở Công Thương về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

1.2. Công Thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định. 

2. Báo cáo phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Hải Dương 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 4755/BC-STC, ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Sở Tài chính báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương. 

2.2. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. 

3. Tờ trình về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2024 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 503/TTr-SNV, ngày 17/11/2023 của Sở Nội vụ về Kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2024.​

3.2. Sở Nội vụ 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

- Tham mưu Báo cáo đánh giá tổng thể tình hình chỉ tiêu biên chế gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng sở, ngành; tổng hợp tình hình biên chế của tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung biên chế cho tỉnh. 

4. Tờ trình về ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc khi sắp xếp đơn vị hànhchính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 501/TTr-SNV ngày 16/11/2023 của Sở Nội vụ về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

4.2. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định. 

5. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Tờ trình; bổ sung các căn cứ pháp lý mới; nghiên cứu, tham mưu mức hỗ trợ, phụ cấp cho các cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư cho phù hợp; báo cáo UBND tại cuộc họp UBND tỉnh tiếp theo. 

6. Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Văn bản số 3500/SKHĐT-THQH, ngày 22/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm2050. 

6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở, ban, ngành (Tài chính, Văn hóa Thể thao và​ Du lịch, Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh…) để bổ sung hoàn thiện Kế hoạch, trong đó bổ sung thêm một số nhiệm vụ sau: 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Rà soát bổ sung đầy đủ các khách mời TW và địa phương, tổ chức trong và ngoài nước, cơ quan báo chí, các cán bộ, chuyên viên tham gia vào Quy hoạch tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện. 

- Phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh tham mưu Danh sách các Nhà đầu tư để trao Giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị; 

- Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời ban hành Danh mục thu hút đầu tư để công bố tại Hội nghị. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu về kinh phí tổ chức Hội nghị. 

- Chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan rà soát, tiếp thu và hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ của trong các lĩnh vực (Xây dựng, Đất đai, Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Giáo dục Đào tạo, Lao động…), những nội dung cần thiết phải đề xuất bổ sung vào Quy hoạch tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính thức. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

b) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, tổ chức Chương trình văn nghệ phục vụ tại Hội nghị; lồng ghép tuyên truyền chào năm mới (bố trí các pano, khẩu hiệu tại một số tuyến phố chính và tại Trung tâm Văn hóa Xứ đông) 

c) Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và nội dung, chương trình Hội nghị; phối hợp với Văn phòng Chính phủ về việc công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

d) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin, truyền thông; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện phóng sự phát tại Hội nghị (thời lượng phóng sự không quá 15 phút). 

e) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương tham mưu việc trưng bày các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh tại Trung tâm Văn hóa Xứ đông. 

7. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

UBND tỉnh giao: 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Báo cáo.​

- Bổ sung, báo cáo đánh giá cụ thể tình triển khai, thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2025, trong đó làm rõ những nội dung công việc đã triển khai, hoàn thành; những nội dung công việc đề xuất không triển khai, thực hiện (03 nội dung công việc); những nội dung còn tồn tại, vướng mắc (15 nội dung công việc đã giao); nguyên nhân chủ quan, khách quan; giải pháp triển khai, thực hiện, thời gian hoàn thành, cơ quan tham mưu, chủ trì thực hiện; sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

- Tổ chức xin ý kiến các sở, ngành có liên quan về nội dung Báo cáo trước khi trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 11 năm 2023; thời gian hoàn thành Báo cáo và xin ý kiến các sở, ngành trước ngày 26 tháng 11 năm 2023

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh bổ sung, cập nhật chuyên trang Xúc tiến đầu tư vào Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh. 

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương trên cơ sở quy định của Đảng, Nhà nước về vai trò, trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu và các Văn bản của Thủ tướng Chính phủ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu trong tổ chức thực hiện trách nhiệm được giao; thời gian hoàn thành trước ngày 26 tháng 11năm 2023

d) Đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện; Đối với những nhiệm vụ cần có kinh phí để thực hiện, yêu cầu đơn vị chủ trì phải phối hợp với Sở Tài chính để cân đối kinh phí trong kế hoạch năm 2024. 

8. Về việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc khi thực hiện Dự án tại Cụm công nghiệp Lương Điền 3, huyện Cẩm Giàng (theo nhiệm vụ đã giao tại Công văn số 3075/UBND-VP ngày 18/8/2023). 

UBND tỉnh giao 

8.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng và các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Dự án xây dựng Nhà máy điện rác của Công ty cổ phần Âu Việt, làm cơ sở để xem xét lựa chọn Dự án đầu tư khác cho phù hợp. 

8.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Cẩm Giàng tham mưu cho UBND tỉnh phương án thu hồi tiền ngân sách Nhà nước đã ứng trước để đền bù giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai các dự án sắp tới có liên quan đến diện tích khu đất thực hiện Dự án nêu trên.​

9. Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

9.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 951/BC-STNMT, ngày 23/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

9.2. UBND tỉnh giao: 

a) UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất danh mục các công trình đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các Dự án,công trình trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh (trong đó ưu tiên các Dự án, công trình phục vụ quốc phòng, đầu tư công, điện lực, dự án có sử dụngđất được UBND tỉnh thông qua và dự án có tính khả thi; các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, HĐND tỉnh chấp thuận danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện mà quá 03 năm chưa thực hiện xong thủ tục về đất đai còn nhu cầu thực hiện năm 2024) Yêu cầu tất cả các dự án, công trình trình HĐND tỉnh chấp thuận về đất đai đều phải nằm trong chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ tại Quyết định số109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện để cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm2024; đồng thời hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở cho công tác quản lý sử dụng đất năm 2024 theo quy định của pháp luật. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xem xét lại đối với 63 công trình, dự án thu hồi đất, 34 công trình dự án chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ chưa có trong quy hoạch sử dụng đất, trong đó ưu tiên báo cáo các công trình, dự án thực sự cấp bách, phải triển khai, thực hiện (các công trình, dự án đầu tư công, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, năng lượng, an ninh, quốc phòng…), tạm thời chưa báo cáo các công trình, dự án chưa thực sự cấp bách (18 công trình đất ở nông thôn, 12 công trình đất ở đô thị…). 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho; hoàn thành Tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định. 

10. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 11 lần 4) 

10.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.​

10.2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định. 

11. Về việc đề nghị ủy quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng lô đất hạ tầng HT2 và các lô đất khác thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đại An mở rộng

11.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2234/SXD-QHPTĐT ngày 08/11/2023 về việc ủy quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng lô đất hạ tầng HT2 và các lô đất khác thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đại An mở rộng. 

11.2. Sở Xây dựng tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng lô đất hạ tầng HT2 và các lô đất khác thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đại An mở rộng theo quy định. 

12. Kết quả rà soát quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng liên quan đến 02 dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịchHà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Hải Dương tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

23_11_2023_TBhop UBND tinh thang 11 lan 8.pdf