Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (Lần 9)

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (lần 9).

Theo đó đồng chí kết luận như sau:

​1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 3542/BC-SKHĐT, ngày 27/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. 

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh theo đúng quy định. 

2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 4802/BC-STC, ngày 24/11/2023 của Sở Tài chính về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu đánh giá thực hiện dự toán năm 2023 và đặc biệt là số liệu xây dựng dự toán năm 2024 trong Báo cáo số 4802/BC-STC ngày 24/11/2023 bảo đảm đúng định mức chi theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định, định mức có liên quan.​

- Đối với tăng thu ngân sách các cấp năm 2023 (tăng thu tiền đất và tăng thu thường xuyên) thực hiện phân bổ theo đúng quy định của Luật ngân sách pháp luật hiện hành. 

2.2. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp để bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh theo quy định. 

3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024; Báo cáo Phương án điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 7 (nguồn ngân sách tỉnh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất tham mưu phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự thảo Nghị quyết phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 7 (nguồn ngân sách tỉnh); báo cáo lại UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 28 tháng 11 năm 2023. 

4. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạtđộng đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 11 lần 8). 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 518/TTr-SNV, ngày 24/11/2023 của Sở Nội vụ về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh. 

4.2. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh theo quy định. 

​5. Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non và giáo viên tại các cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 517/TTr-SNV ngày 24/11/2023 của Sở Nội vụ về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnhHải Dương. Trong đó thống nhất hỗ trợ 24 tháng (từ ngày 01/01/2024 đến ngày31/12/2025) cho các đối tượng nhận hỗ trợ như sau: 

a) Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng đối với giáo viên (là viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mầm non, không bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

b) Mức hỗ trợ là 700.000 đồng/người/tháng đối với giáo viên (là viên chức giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; viên chức giảng dạy tại trung tâm GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh Hải Dương có mức lương (gồm lương và phụ cấp hiện hưởng) cụ thể như sau: 

- Giáo viên có mức lương dưới 6.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2024 đến khi tăng lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018.

- Giáo viên có mức lương dưới 7.400.000 đồng/tháng kể từ khi tăng lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018. 

5.2. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh theo quy định. 

6. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3541/BC-SKHĐT, ngày 27/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý:  

(1) Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nhà Khoa nhi, Khoa ngoại, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, khoa nội và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Y tế huyện Bình Giang; 

(2) Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp 03 Bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới); 

(3) Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp 06 trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

(4) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà lớp học, nhà hiệu bộ, cải tạo nhà lớp học cũ trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang; 

(5) Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 11 Trường THPT trên địa bàn tỉnh HảiDương; 

(6) Chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; 

(7) Chủ trương đầu tư Dự án cải tạo trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương; 

(8) Chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, xây dựng hạ tầng đền Kiếp Bạc - Hạng mục: sân lễ hội, bãi xe; bến thuyền; chợ sông Thương; 

(9) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng;

(10) Dự án Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương; 

(11) Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trường Trung cấp văn hóa, nghệ thuật, du lịch. 

6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc số 10-QC/TU ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy và hoàn thiện hồ sơ, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2023 theo quy định. 

7. Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Hang Hổ thuộc phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh 

7.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 229/TTr-SNN, ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Hang Hổ thuộc phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh. 

7.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh theo quy định.

Chi tiết tại file đính kèm:

27_11_2023_TBhop UBND tinh thang 11 lan 9.pdf