Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2023 (Lần 2)

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2023 (lần 2)

​​Đồng chí kết luận như sau:

1. Tờ trình Dự thảo Quyết định Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2951/TTrSGTVT-P3, ngày 14/11/2023 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị ban hành Quyết định Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

1.2. Sở Giao thông và Vận tải tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Quy định; phối hợp UBND thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn để thống nhất về cung giờ vận chuyển, tránh trùng với cung giờ hoạt động của các tuyến phố đi bộ và các hoạt động ban đêm; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định. 

2. Tình hình, tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3722/BCSKHĐT, ngày 11/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình, tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

2.2. UBND cấp huyện căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các quyết định của UBND tỉnh giao bổ sung có mục tiêu vốn NSĐP cấp tỉnh 5 năm ​2021- 2025 và năm 2023 cho ngân sách cấp huyện, khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã hoàn thiện thủ tục đầu tư, như: 

- Điều chỉnh nguồn vốn tại quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư cho phù hợp với mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

- Trình HĐND cấp huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP của cấp huyện giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Đối với các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc UBND cấp xã trình HĐND cấp xã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP của cấp xã giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 theo quy định của pháp luật. Hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ trước ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

​​​2.3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án và UBND cấp huyện thực hiện, trực tiếp chỉ đạo UBND cấp xã đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư dự án ở mức tối đa cao nhất, nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình và khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tạm ứng thanh toán, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao cho dự án trong niên độ ngân sách năm 2023 theo quy định. 

2.4. Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các thủ tục về đầu tư, bồi thường GPMB, thực hiện đầu tư dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

Tập trung xác định nghĩa vụ tài chính và tổ chức thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã được giao đất nhưng còn nợ tiền sử dụng đất, không chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, gắn với giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Khẩn trương hơn nữa trong công tác đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất của các dự án khu dân cư, đô thị đã lựa chọn xong nhà đầu tư; tổ chức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn thu sử dụng đất năm 2023 đã giao là 3.700 tỷ đồng. 

2.5. Để bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%, trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có nguồn tăng thu tiền sử dụng đất đề nghị các cấp quản lý ngân sách chỉ được phân bổ cho dự án có đầy đủ điều kiện giải ngân hết vốn được giao. Số vốn còn lại chuyển nguồn sang năm 2024 bổ sung cho chi đầu tư phát triển và phân bổ chi tiết cho dự án trong năm 2024 theo quy định của pháp luật 

2.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phối để hoàn thiện Báo cáo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo báo cáo cấp ủy theo quy định.​

3. Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3650/BCSKHĐT, ngày 05/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo; hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh Dự án; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 14 tháng 12 năm 2023. 

4. Kết quả khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo của Công ty cổ phần AAV Group (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 12 lần 1) 

4.1. UBND thành phố Chí Linh khẩn trương hoàn thành việc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong tham mưu, thực hiện quy định đối với Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ. 

Các sở, ngành có liên quan, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu và tổ chức thực hiện ngay việc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ. 

​Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh chỉ đạo, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm của Công ty Cổ phần AAV Group theo quy định của pháp luật, ban hành Quyết định xử lý vi phạm ngay khi tiếp nhận thông tin giá vật liệu xây dựng thông thường (đất đồi làm vật liệu san lấp) tại thời điểm tháng 3 năm 2020 do Sở Tài chính cung cấp. 

4.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Chí Linh khảo sát, xác định giá của vật liệu xây dựng thông thường (đất đồi làm vật liệu san lấp) tại thời điểm tháng 3 năm 2020 báo cáo UBND tỉnh và thông tin cho UBND thành phố Chí Linh để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2023.  

4.3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần AAV Group hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty theo quy định sau khi UBND thành phố Chí Linh ban hành Quyết định xử lý vi phạm.​

​​​5. Về việc Báo cáo tình hình xác định khối lượng, thẩm định dự toán đối với hạng mục xử lý bãi rác Soi Nam 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thành phố Hải Dương (thành lập Tổ công tác gồm Lãnh đạo các sở và chuyên viên liên quan) căn cứ hồ sơ, kết quả đấu thầu hạng mục bãi rác Soi Nam để báo cáo, làm rõ khối lượng, giá trị đấu giá, quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giá xử lý rác thải đã qua chôn lấp tại bãi rác Soi Nam. Thời gian xong trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. 

6. Về việc tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 5126/STCTCĐT, ngày 08/12/2023 của Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

6.2. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật; đồng thời bổ sung thêm việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo trì Trụ sở làm việc của cơ quan Thi hành án tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

7. Báo cáo về việc cho chủ trương đối với Dự án nhà máy sản xuất WafferTechnology của Nhà đầu tư nước ngoài Perfect Light Co., Ltd. có tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ và có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất trong quy trình sản xuất tại Khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí Linh 

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2282/TTrBQLKCN, ngày 29/11/2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc đề nghị chấp thuận chủ trương tiếp nhận Dự án Nhà máy sản xuất của Waffer Technology củaCông ty TNHH Perfect Light tại KCN Cộng Hòa. 

7.2. Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hạng mục đầu tư hạ tầng... theo quy định. 

7.3. Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

8. Báo cáo về việc tổng hợp, báo cáo về đề xuất bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí Linh 

8.1. UBND cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất của Ban Quản lý các KCN tỉnh tại Tờ trình số 2115/KCN-ĐT, ngày 31/10/2023 của Ban Quản lý các ​KCN tỉnh về việc bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. 

8.2. Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

9. Phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành 

9.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo số 3305/TTr-UBND, ngày 13/11/2023 của UBND huyện Kim Thành về việc đề nghị phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành. 

Riêng đối với trục đường chính (MC A-A) có hướng tuyến theo hướng Bắc Nam, lộ giới 60m: thống nhất đưa toàn bộ quy mô ra khỏi ranh giới quy hoạch Khu công nghiệp, UBND huyện Kim Thành có trách nhiệm đầu tư trục đường chính nêu trên, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 100% theo đề xuất của Nhà đầu tư hạ tầng. 

9.2. UBND huyện Kim Thành tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Đồ án; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

10. Về việc báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng, tỷ lệ 1/2000. 

10.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí theo phương án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng, tỷ lệ 1/2000 do sở Xây dựng báo cáo, đề xuất tại Văn bản số 2447/SXD-QHPTĐT ngày 01/12/2023. 

10.2.  Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tham mưu cho Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo định. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 12 (Lần 2),​​ xem chi tiết tại file đính kèm:

12_12_2023_TBhop UBND tinh thang 12 lan 2.pdf