Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2023 (Lần 3)

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2023 (lần 3).

​Theo đó đồng chí kết luận như sau:

1. Tờ trình ban hành Kế hoạch phòng, chống rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 126/TTr-SYT, ngày 11/12/2023 của Sở Y tế ban hành Kế hoạch phòng, chống rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. 

1.2. Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch; trong đó cần bổ sung một số nội dung sau: 

- Bổ sung đánh giá thực trạng tình hình số lượng người bị mắc các rối loạn tâm thần, đặc biệt là bệnh tâm thần phân liệt và động kinh...; thực trạng việc điều trị, chăm sóc người bị mắc bệnh tâm thần tại cơ sở y tế từ TYT xã, phường, thị trấn trở lên; so sánh tỷ lệ tăng, giảm và nguyên nhân; điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kinh phí dành cho việc chăm sóc người tâm thần tại cơ sở y tế (những trang thiết bị còn thiếu, cần bổ sung); nêu rõ tồn tại, khó khăn, vướng mắc từ đó đưa ra những mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể để giải quyết, khắc phục các vấn đề tồn tại, khó khăn và vướng mắc để thực hiện theo Quyết định số 155/QĐ-TTg, ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bổ sung, nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở y tế (nguồn Ngân sách Nhà nước, nguồn bảo hiểm y tế và nguồn vốn huy động khác). 

- Giải pháp cụ thể để đảm bảo và nâng cao số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ y tế, nhất là tuyến xã và tuyến huyện.

1.3. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, rà soát và ký ban hành Kế hoạch; thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 03/8/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 5567/BCSLĐTB&XH, ngày 29/11/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 03/8/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉnh sửa nội dung báo cáo ngắn gọn, tập trung vào phân tích hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH. 

2.2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với BHXH tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kèm theo dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

3. Tờ trình về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư, không thu hút đầu tư và hạn chế thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030 (báo cáo lại sau phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 19/10/2023) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện Danh mục; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

4. Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Chung, huyện Nam Sách 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3333/BCSKHĐT, ngày 08/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Chung, huyện Nam Sách. 

4.2. Riêng nội dung liên quan tới đề xuất điều chỉnh thời gian thuê đất thương mại dịch vụ từ thuê đất trả tiền một lần sang thuê đất trả tiền hàng năm: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2023.​​​​

5. Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, thị xã Kinh Môn 

5.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 3089/BC-SKHĐT, ngày 24/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, thị xã Kinh Môn. 

5.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh quyết định chủ trương điều chỉnh Dự án theo đúng quy định. 

6. Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành. 

6.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 3093/BC-SKHĐT, ngày 24/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành. 

6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Kim Thành tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh quyết định chủ trương điều chỉnh Dự án theo đúng quy định. 

7. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới phía Bắc thôn Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành 

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 3304/BC-SKHĐT, ngày 03/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới phía Bắc thôn Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành. 

7.2. 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trong đó: (1) rà soát lại nhu cầu về giáo dục mầm non trên địa bàn xã Lai Vu, làm cơ sở đề xuất đầu tư xây dựng trường mầm non theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không gây lãng phí nguồn vốn đầu tư xã hội; trường hợp khu đất không đủ diện tích thành lập trường theo đúng quy định thì không đưa vào nội dung quy mô đầu tư của Dự án; (2) bổ sung công trình thương mại dịch vụ vào nội dung quy mô, tổng mức đầu tư của Dự án; (3) rà soát lại chi phí thực hiện Dự án bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình ngoài suất vốn đầu tư). 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh ban hành quyết định theo quy định. 

b) Sở Xây dựng: rà soát, hướng dẫn UBND huyện Kim Thành xác định rõ hạng mục công trình, chi phí đầu tư xây dựng ngoài suất vốn đầu tư. ​

UBND huyện Kim Thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án và Báo cáo thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 12 năm 2023

8. Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Kim Thành 2, huyện Kim Thành 

8.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 3491/TTrUBND, ngày 05/12/2023 của UBND huyện Kim Thành về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Kim Thành 2, huyện Kim Thành; thống nhất đưa tuyến đường giao thông quy hoạch phía Bắc vào trong phạm vi quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp, Nhà đầu tư đầu tư xây dựng, phục vụ nhu cầu giao thông chung của nhân dân, của địa phương. 

8.2. Sở Xây dựng và UBND huyện Kim Thành tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

9. Tờ trình bãi bỏ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà 

9.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 118/TTrUBND, ngày 05/12/2023 của Sở Xây dựng về việc đề nghị bãi bỏ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà. 

9.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành quyết định theo quy định. 

10. Báo cáo tình hình sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang 2023 và phương án sử dụng nguồn còn dư ngân sách cấp tỉnh năm 2023 

10.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 5125/BC-STC, ngày 08/12/2023 của Sở Tài chính về tình hình sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang 2023 và phương án sử dụng nguồn còn dư ngân sách cấp tỉnh năm 2023. 

10.2. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tinh theo quy định. 

11. Tờ trình về việc phê duyệt phương án điều chỉnh quyết toán giá trị quỹ đất Dự án Khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương 

11.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 5042/STC-QLGCS ngày 07/12/2023 của Sở Tài chính (kèm theo Tờ trình số 3482/TTr-STC ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá trị quyết toán đường vành đai phía Nam đoạn từ cầu Tam Giang đến phía Bắc cầu Hải Tân và xác ​định số tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung của Dự án Khu thương mại- du lịch và đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương). 

11.2. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

12. Báo cáo về việc giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương 

12.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 456/BCSTNMT, ngày 13/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương. 

12.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo trong đó bổ sung Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án từ khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư đến nay; những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc; thống nhất đề xuất phương án xử lý giải quyết đảm bảo các nguyên tắc sau: - Tuân thủ các quy định của pháp luật. 

- Không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, nguồn vốn của Nhà đầu tư, các hộ dân có liên quan. 

- Ổn định tình hình của địa phương liên quan đến Dự án. 

- Đối với các hộ gia đình đã được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị tiếp tục quản lý sử dụng. 

- Đối với quỹ đất còn lại: giao cho UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Nhà đầu tư tham mưu phương án xử lý. 

- Xem xét về quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư, trong đó xem xét chi phí do Nhà đầu tư đã bỏ ra (chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật). 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 12 (Lần 3), xem chi tiết tại file đính kèm:

13_12_2023_TBhop UBND tinh thang 12 lan 3.pdf