Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2023 (Lần 4)

Ngày 15 tháng 12 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2023 (lần 4).

​Theo đó đồng chí kết luận như sau:

​1. Tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 990/TTr-STNMT, ngày 06/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. 

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Tờ trình phê duyệt mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 5087/TTr-STNMT, ngày 07/12/2023 của Sở Tài chính phê duyệt mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất Dự án đầu tư xây dựng​ Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. 

2.2. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiệnTờ trình trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

3. Đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu phát triển dân cư Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương 

​Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương và Nhà đầu tư làm rõ căn cứ pháp lý có liên quan đến việc điều chỉnh 104 căn hộ xuống 11 căn hộ; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo lại UBND tỉnh. 

4. Đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37 từ Km4+485, 68 - Km10+760,83) theo hình thức hợp đồng BT 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3208/BC-SKHĐT, ngày 31/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37 từ Km4+485, 68 - Km10+760, 83) theo hình thức hợp đồng BT. 

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. 

5. Đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1) 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3610/BC-SKHĐT, ngày 30/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị điềuchỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn1), trong đó thống nhất cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án. 

5.2.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án. 

b) Theo chủ trương của tỉnh về triển khai thực hiện đường dẫn cầu Hàn và cầu Hàn nối QL.5 với QL.18, Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất lựa chọn trong 02 phương án điều chỉnh: (1) mở rộng cầu Hàn sang 2 bên làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, làm căn cứ điều chỉnh Dự án; (2) mở thêm 01 đơn nguyên cầu Hàn; hiệu quả, ảnh hưởng của việc mở thêm đơn nguyên; trách nhiệm của các bên có liên quan (nếu có).​

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hải Dương xác định rõ ranh giới của Dự án ảnh hưởng bởi tuyến đường giao thông làm căn cứ đề xuất điều chỉnh Dự án. 

d) Nhà đầu tư: 

- Tạm dừng thi công ở hai bên nút giao cầu Hàn cũ; 

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hải Dương xác định rõ ranh giới của Dự án ảnh hưởng bởi tuyến đường giao thông làm căn cứ đề xuất điều chỉnh Dự án. 

6. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới thôn Tân Hưng, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3302/BC-SKHĐT, ngày 03/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới thôn Tân Hưng, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành.

6.2. 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiệnTờ trình, trong đó cần bổ sung, làm rõ: (1) Chi phí giải phóng mặt bằng; chi phí xây dựng hạ tầng (tính theo suất đầu tư) và chi phí xây dựng hạ tầng đặc thù (nếu có)... (2) Các hạng mục công trình dịch vụ, thương mại: đưa vào trong Dự án và thực hiện việc trả tiền thuê đất hàng năm; các hạng mục công trình như: Trường học, Y tế, Nhà ở xã hội: căn cứ nhu cầu và điều kiện tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Kim Thành đề xuất bằng văn bản báo cáo giải trình, làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (hoặc chưa phải đầu tư xây dựng) tránh lãng phí, thất thoát nguồn lực đầu tư. (3) Hình thức lựa chọn Nhà thầu: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm thì cần xem xét giá trị M3 trước khi phê duyệt. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh quyết định chủ trương Dự án theo đúng quy định. 

b) Sở Tư pháp: nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về sự phù hợp trong việc xem xét giá trị M3 trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà thầu nhưng chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và thực tiễn thời gian qua tại tỉnh Hải Dương. 

7. Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành (giai đoạn 2) 

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3211/BC-SKHĐT, ngày 30/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương​ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ,huyện Kim Thành (giai đoạn 2). 

7.2. 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, trong đó cần bổ sung, làm rõ: (1) Chi phí giải phóng mặt bằng; chi phí xây dựng hạ tầng (tính theo suất đầu tư) và chi phí xây dựng hạ tầng đặc thù (nếu có)... (2) Các hạng mục công trình dịch vụ, thương mại: đưa vào trong Dự án và thực hiện việc trả tiền thuê đất hàng năm; các hạng mục công trình như: Trường học, Y tế, Nhà ở xã hội: căn cứ nhu cầu và điều kiện tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Kim Thành đề xuất bằng văn bản báo cáo giải trình, làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (hoặc chưa phải đầu tư xây dựng) tránh lãng phí, thất thoát nguồn lực đầu tư. (3) Hình thức lựa chọn Nhà thầu: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm thì cần xem xét giá trị M3 trước khi phê duyệt. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh quyết định chủ trương Dự án theo đúng quy định. 

b) Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Kim Thành làm rõ giá trị, chi phí bờ kè để bổ sung vào chi phí hạ tầng (nếu có) theo đúng quy định; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh. 

c) Sở Tư pháp: nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về sự phù hợp trong việc xem xét giá trị M3 trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà thầu nhưng chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và thực tiễn thời gian qua tại tỉnh Hải Dương. 

8. Dự án Điểm dân cư mới trung tâm xã Bình Minh, huyện Bình Giang (Báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 8 lần 1) 

8.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số3340/BC-SKHĐT, ngày 08/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư mới trung tâm xã Bình Minh, huyện Bình Giang. 

8.2.  

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, trong đó cần bổ sung, làm rõ: (1) Chi phí giải phóng mặt bằng; chi phí xây dựng hạ tầng (tính theo suất đầu tư) và chi phí xây dựng hạ tầng đặc thù (nếu có)...

​(2) Các hạng mục công trình dịch vụ, thương mại: đưa vào trong Dự án và thực hiện việc trả tiền thuê đất hàng năm; các hạng mục công trình như: Trường học, Y tế, Nhà ở xã hội: căn cứ nhu cầu và điều kiện tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Bình Giang đề xuất bằng văn bản báo cáo giải trình, làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (hoặc chưa phải đầu tư xây dựng) tránh lãng phí, thất thoát nguồn lực đầu tư. (3) Hình thức lựa chọn Nhà thầu: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm thì cần xem xét giá trị M3 trước khi phê duyệt. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh quyết định chủ trương Dự án theo đúng quy định. 

b) Sở Tư pháp: nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về sự phù hợp trongviệc xem xét giá trị M3 trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà thầu nhưng chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và thực tiễn thời gian qua tại tỉnh Hải Dương. 

9. Tờ trình thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trênđịa bàn tỉnh 

9.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 111/TTr-SXD, ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh. 

9.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, xin ý kiến của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng theo quy định. 

10. Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

10.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 132/BC-SXD, ngày 08/12/2023 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

10.2.  Sở Xây dựng: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch, trong đó cần: (1) bám sát Quy hoạch tỉnh được duyệt rà soát, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu, thông số cho đầy đủ (nếu có); (2) nghiên cứu, xem xét cụ thể về tính chất của vùng huyện Bình Giang (về công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nhà ở, đô thị...) định hướng huyện Bình Giang sẽ trở thành đô thị loại IV, gắn với Khu kinh tế chuyên biệt của tỉnh và định hướng mở cho Bình Giang trở thành khu vực phía Tây của tỉnh phát triển theo Quy hoạch tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

11. Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Gia Lộc đến năm 2035 

11.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 131/BC-SXD, ngày 08/12/2023 của Sở Xây dựng về đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Gia Lộc đến năm 2035. 

11.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung,hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch, trong đó cần nghiên cứu Giao thông, phát triển đô thị, hệ thống thu gom xử lý nước thải, công nghiệp đô thị, dịch vụ, gắn với phân khu 3,4,5, logistics, trung tâm y tế, di dời khu hành chính của huyện

12. Tờ trình (bổ sung) Điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo NĐsố 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024 

12.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 565/TTr-SNV, ngày 14/12/2023 của Sở Nội vụ về việc Điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024. 

12.2. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở, ngành có liên quan căn cứ vào nhu cầu và điều kiện tình hình thực tế tại từng đơn vị rà soát lại số lượng các chỉ tiêu biên chế còn thiếu, đề xuất bổ sung cho phù hợp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh theo quy định. 

13. Tờ trình Đề xuất nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch nông nghiệp và làng nghề truyền thống huyện Ninh Giang 

UBND huyện Ninh Giang căn cứ Quy hoạch tỉnh được duyệt khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Ninh Giang, quy hoạch xã, từ đó đề xuất Dự án phát triển du lịch văn hóa - lịch sử- tâm linh, du lịch nông nghiệp và làng nghề truyền thống huyện Ninh Giang; báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến theo quy định. 

14. Về việc đề xuất phương án chuyển giao di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền và cụm di tích đền Xưa - chùa Giám- đền Bia, huyện Cẩm Giàng về tỉnh quản lý 

14.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 2541/BC-SVHTTDL, ngày 06/12/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc đề xuất phê duyệt phương án chuyển giao di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền và cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia, huyện Cẩm Giàng về tỉnh quản lý.​

14.2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Phương án, trong đó nghiên cứu đổi tên, chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý thành Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh (trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch); phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan xây dựng Đề án thành lập, vị trí việc làm, đơn vị sự nghiệp tự chủ; báo cáo UBND tỉnh xem xét, hoàn thiện Báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

15. Tờ trình phê duyệt Đề án "Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh, năm2023" 

15.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 536/TTr-SNV, ngày 30/11/2023 của Sở Y tế về việc đề nghị phê duyệt Đề án "Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh, năm 2023" 

15.2. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Y tế để bổ sung, hoàn thiện Đề án; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiệnTờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

16. Về việc xin ý kiến triển khai thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh 

16.1. UBND tỉnh chưa thống nhất với nội dung Báo cáo số 2779/SYT-KHTC, ngày 11/12/2023 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh. 

16.2. Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh có Văn bản báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ. 

17. Báo cáo Kết quả triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 

17.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 2500/SXD-QLN, ngày 11/12/2023 của Sở Xây dựng về Kết quả triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 

17.2. 

 a) Sở Xây dựng: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo. 

- Hướng dẫn và đôn đốc các Nhà đầu tư triển khai, thực hiện các quy trình thủ tục theo đúng quy định đối với một số Dự án Nhà ở xã hội thuộc trách nhiệm triển khai của Thủ tướng Chính phủ (Dự án Khu Nhà ở xã hội phía Nam Cầu Lộ​ Cương, Nhà ở xã hội Tân Phú Hưng...); thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện cho UBND tỉnh. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bàn giao quỹ đất từ nhà đầu tư cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai, thực hiện. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ công năng, tính chất, quy mô từng Dự án được duyệt tham mưu cho UBND tỉnh phương án triển khai đấu thầu, đấu giá lựa chọn Nhà đầu tư. 

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiếp nhận bàn giao đất đối với các Dự án Nhà ở xã hội thuộc Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Cơ quan tư vấn tham mưu về tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết công năng của Khu Nhà ở xã hội, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép triển khai, thực hiện. Các sở, ngành và địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai, thực hiện trên nguyên tắc căn cứ vào nhu cầu thực tế tại từng địa phương để làm căn cứ triển khai, thực hiện xây dựng Nhà ở xã hội, tránh đầu tư tràn lan, lãng phí nguồn lực. 

e) Văn phòng UBND tỉnh: căn cứ Báo cáo của Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai, thực hiện. 

18. Tờ trình ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

18.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung Tờ trình số: 2251/TTr-STTTT, ngày 04/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

18.2. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các đại biều dự họp để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch; trong đó bổ sung đánh giá tình hình thực trạng (nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị...) của các cơ quan Báo chí, Đài phát thanh trên địa bàn tỉnh; những tồn tại, hạn chế; giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế (giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, bố trí nguồn kinh phí để triển khai, thực hiện...); phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

19. Về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh .

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan phối hợp tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tiếp theo.​

20. Báo cáo Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung thêm vào Kế hoạch một số nội dung sau:

a) Văn phòng UBND tỉnh: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan tổng hợp Danh sách khách mời. 

- Khách mời TW gồm: Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành TW, các giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học, phản biện; các Ban đảng TW, Quốc hội; các cán bộ, lãnh đạo Hải Dương đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại các bộ, ngành TW; Các Đại sứ quán, Lãnh sự quán... 

- Khách mời địa phương gồm: các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên BCH; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, trưởng các phòng, ban có liên quan (Tài nguyên môi trường, Hạ tầng của các địa phương...), cán bộ sở, ngành có liên quan; các cơ quan Thông tấn báo chí TW và địa phương; các Nhà đầu tư trong nước, nước ngoài; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật... 

+ Xây dựng Kế hoạch giao các sở, ngành mời và đón các đại biểu tham dự Lễ công bố; công tác hậu cần cho buổi lễ và các đại biểu. 

+ Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị Bài phát biểu khai mạc và Bế mạc của Bí Thư (thời lượng mỗi bài không quá 7 phút). 

+ Chuẩn bị quà tặng cho các đại biểu: 01 sản phẩm OCOP của tỉnh hoặc thêm 01 bình gốm Chu Đậu. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hoàn thiện Video clip phát tại buổi Lễ (thời lượng không quá 10 phút).

c) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: chủ trì, xây dựng Chương trình Văn nghệ (thời lượng không quá 20 phút); xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyền trước,trong và sau Lễ công bố; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thiện các thủ tục để triển khai việc bắn pháo hoa sau Lễ Công bố. 

d) Sở Công thương: xây dựng phương án trang trí, trưng bày các sản phẩm OCOP tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. 

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định ban hành Danh mục thu hút đầu tư để công bố tại buổi Lễ. 

f) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị kịch bản để trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để trao cho các Nhà đầu tư tại buổi lễ. 

g) Công an tỉnh: phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND thành phố Hải Dương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trong thời gian diễn ra Lễ công bố.​

h) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát bom mìn khu vực Khách sạn, Khu vực diễn ra Lễ công bố; xây dựng phương án tổ chức bắn pháo hoa sau buổi Lễ công bố (thời lượng khoảng 15 phút, phạm vị 01 điểm bắn). 

i) Kinh phí thực hiện: các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ động bố trí kinh phí; phối hợp với sở tài chính tham mưu, bố trí đối với các khoản kinh phí theo quy định; kinh phí còn lại có thể sử dụng xã hội hóa. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 12 (Lần 4), chi tiết xem tại file đính kèm:

15_12_2023_TBhop UBND tinh thang 12 lan 4.pdf

​​