Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

​Thực hiện Công văn số 27/HĐND-VP ngày 27/02/2023 của HĐND tỉnh; Công văn số 526/UBND-VP ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực LĐTBXH năm 2023; Công văn số 1395/UBND-VP ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát các chính sách về an sinh xã hội,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương .

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai dự thảo trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến .

- Tên văn bản: Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

- Thời gian góp ý: Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 04/10/2023.

- Địa chỉ nhận các ý kiến góp ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: số 8, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0320.3858.400; Hòm thư công vụ: quachdaihuan@haiduong.gov.vn.

Chi tiết dự thảo tại file đính kèm: